UBND TỈNH ĐẮK LẮK
Số: 34/2010/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao số lượng cán bộ, công chức cho các xã, phường, thị trấn

thuộc các huyện, thị xã và thành phố

------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, Công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số: 159/2005/NĐ-CP , ngày 27/12/2005 của Chính phủ, về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số: 92/2009/NĐ-CP , ngày 22/10/2009 của Chính phủ, quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức ở xã, phường, thị trấn và nhũng ngưòi hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB &XH, ngày 27/5/2010 của Liên Bộ: Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xẫ hội, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 398/TTr-SNY , ngày 28/10/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao số lượng cán bộ, công chức (bao gồm cả cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái về cấp xã) cho các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố được bố trí theo loại đơn vị hành chính cấp xã; cụ thể như sau:

1. Xã, phường, thị trấn loại 1: 25 người.

2. Xã, phường, thị trấn loại 2: 23 người.

3. Xã, phường, thị trấn Loại 3:21 người.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở nội vụ tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc bố trí cán bộ, công chức của từng xã, phường, thị trấn theo quyết định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh; theo dõi và đôn đốc các huyện bố trí cán bộ kiêm nhiệm một số chức danh để đảm bảo các lĩnh vực công tác đều có cán bộ, công chức đảm nhiệm. Riêng chức danh công chức địa chính nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã), được bố trí 02 người để bảo đảm có công chức chuyên trách theo dõi về Nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; chức danh Văn hoá - Xã hội được bố trí 02 người, để bảo đảm có công chức chuyên trách theo dõi về Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Buôn Ma Thuột và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu, trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Lữ Ngọc Cư