THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Số: 34/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởngvà Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Tờ trình số 101/TTr-NHNN ngày 17 tháng 9 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờtrình số 1761/TTr-BTĐKT ngày 25 tháng 12 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 02 cá nhân thuộc Ngân hàng Nhànước Việt Nam (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệTổ quốc.

Điều 2. Thống đốc Ngânhàng Nhà nước Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương, cáctập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

TẶNGBẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-TTg , ngày 08/01/2008 của Thủ tướngChính phủ)

1. Cơ sở Đào tạo Hà Tây, Họcviện Ngân hàng, đã có thành tích trong công tác từ năm 2004 đến năm 2006, gópphần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

2. Bà Tô Kim Ngọc, Phó Giám đốcHọc viện Ngân hàng;

3. Ông Nguyễn Hải Đường, Giámđốc Phân viện Bắc Ninh, Học viện Ngân hàng;

Đã có thành tích trong công táctừ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội vàbảo vệ Tổ quốc.