ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 349/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 24 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾHOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VÀ NHÓM CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH HỆ THỐNG BẢO VỆ, CHĂMSÓC TRẺ EM TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc vàgiáo dục trẻ em ngày 15/6/2004;

Căn cứ Quyết định số 267/2011/QĐ-TTg ngày 22/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định 1555/QĐ-TTg ngày17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vìtrẻ em giai đoạn 2012-2020;

Căn cứ Văn bản số 292/BVCSTE-BVTE ngày 29/6/2012 của Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em - Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội về việc hướng dẫn xây dựng và thực hiện các dự án, mô hình thuộc Chươngtrình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thành lập Ban điều hành và Nhómcông tác liên ngành Hệ thống Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Điện Biên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban điều hành và Nhóm côngtác liên ngành Hệ thống bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Điện Biên.

Điều 2.Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 03/5/2013 của UBND tỉnh Điện Biên về việcBan hành Quy chế hoạt động của Ban điều hành và Nhóm công tác liên ngành Hệthống bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Điện Biên.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND tỉnh; các thành viên Ban điều hành và Nhóm công tác liên ngànhHệ thống bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thànhphố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ LĐ-TBXH (b/c);
- LĐ UBND tỉnh;
- Phòng LĐ-TBXH các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHPhm Xuân Kôi

QUY CHẾ

HOẠTĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VÀ NHÓM CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH HỆ THỐNG BẢO VỆ, CHĂM SÓCTRẺ EM TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 349/QĐ-UBNDngày 24 tháng 5 năm2013 của UBND tỉnh Điện Biên)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắchoạt động, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp hoạt động của Ban điều hành vàNhóm công tác liên ngành Hệ thống bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Điện Biên (sauđây gọi tắt là Ban điều hành và Nhóm công tác liên ngành).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các đơnvị, cá nhân trong Ban điều hành và Nhóm công tác liên ngành Hệ thống bảo vệ,chăm sóc trẻ em tỉnh Điện Biên (được thành lập theo Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh Điện Biên).

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động

1. Ban điều hành và Nhóm công tácliên ngành làm việc theo chế độ tập thể, thông qua các phiên họp thường kỳ vàđột xuất dưới sự chủ trì của Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng Ban (khi được ủy quyền).

2. Thành viên Ban điều hành và Nhómcông tác liên ngành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm về côngtác bảo vệ, chăm sóc trẻ em thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ doTrưởng Ban điều hành phân công.

Chương 2.

NHIỆM VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG BAN ĐIỀU HÀNHVÀ NHÓM CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH

Điều 4. Nhiệm vụ của Ban điều hành

1. Tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnhxây dựng cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án về bảo vệ, chăm sóctrẻ em; hỗ trợ các Sở, ban, ngành, đơn vị lập kế hoạch bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

2. Chỉ đạo, điều phối và huy độngnguồn lực phục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh; chỉđạo các ngành thành viên thực hiện việc cung cấp dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻem theo quy trình thống nhất và liên tục.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giámsát việc thực hiện pháp luật, chính sách và các chương trình, dự án, mô hình vềbảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh.

4. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cánbộ, cộng tác viên trong Hệ thống bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh.

5. Thiết lập hệ thống thông tin, traođổi, chia sẻ dữ liệu về trẻ em và các nhóm trẻ em cần sự bảo vệ, chăm sóc đặcbiệt.

6. Hỗ trợ kỹ thuật và giám sát Banđiều hành cấp huyện thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

7. Báo cáo định kỳ (báo cáo quý, 6tháng, hàng năm) và đột xuất về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàntỉnh về UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Điều 5. Nhiệm vụ của các thànhviên trong Ban điều hành:

1. Trưởng Ban:

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh vàBộ Lao động - Thương binh và Xã hội về lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em trênđịa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện cácchương trình, kế hoạch, dự án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em;điều phối nguồn lực và sự phối hp hoạt động của các ngànhthành viên trong Ban điều hành đbảo vệ, chăm sóc trẻ em;quyết định các giải pháp hỗ trợ đối với trường hợp đặc biệt của trẻ em trên địabàn tỉnh.

- Triệu tập, chủ trì các cuộc họp củaBan điều hành, điều phối và phân công nhiệm vụ cho các thành viên; tổ chức kiểmtra, thanh tra, giám sát các hoạt động về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàntỉnh.

2. Phó Ban thường trực:

- Thay mặt Trưởng Ban chỉ đạo, điềuhành các công việc do Trưởng Ban phân công hoặc được ủy quyền.

- Giúp Trưởng Ban tổ chức, điều hànhthực hiện các hoạt động về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh theo mụctiêu các chương trình, kế hoạch, dự án đã đề ra.

- Chủ trì xây dựng, đề xuất cácchương trình, kế hoạch, dự án và các hoạt động của Ban điều hành, các hoạt độngbảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các thànhviên Ban điều hành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thựchiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Chủ trì xây dựng báo cáo định kỳ vàđột xuất về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo yêu cầu của các cơ quan cóthẩm quyền.

3. Phó Ban:

- Giúp việc cho Phó Ban thường trựcvà thực hiện những nhiệm vụ do Trưởng Ban và Phó Ban thường trực phân công.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạtđộng của Nhóm công tác liên ngành. Tham mưu, đề xuất với Trưởng Ban việc điềuphối các dịch vụ trợ giúp trẻ em; phối hợp với các thành viên liên quan trongBan điều hành điều phối dịch vụ trợ giúp trẻ em.

- Tiếp nhận và giải quyết đối với cáctrường hợp trẻ em cần hỗ trợ thuộc thẩm quyền hoặc đề xuất biện pháp giải quyếtđối với trường hợp vượt quá thẩm quyền.

- Tham mưu, đề xuất việc thực hiệncác nội dung hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em; trực tiếptheo dõi, giám sát, đánh giá hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàntỉnh.

- Hàng tháng, báo cáo với Phó Banthường trực về tình hình và kết quả hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địabàn tỉnh.

4. Các thành viên trong Banđiều hành:

- Trực tiếp tổ chức các hoạt động vàcung cấp dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo chức năng, nhiệm vụ của ngành,đơn vị, đoàn thể. Xử lý thông tin thuộc thẩm quyền của ngành, đơn vị, đoàn thể;chuyển thông tin không thuộc thẩm quyền tới các ngành chức năng liên quan đềnghị trả lời, hỗ trợ, xử lý, giúp đỡ đối tượng.

- Phối hp chặtchẽ, kịp thời với các thành viên khác trong Ban điều hành để việc giải quyếtcác vấn đề của trẻ em có liên quan; phối hợp tham mưu, đề xuất cho Trưởng Banvề cơ chế, chính sách và giải quyết các vấn đề tồn tại, bức xúc thuộc lĩnh vựcbảo vệ, chăm sóc trẻ em của tỉnh.

- Tham dự các cuộc họp, hội nghị, hộithảo liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Tham gia các hoạt độngkiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc trẻ emtrên địa bàn tỉnh.

- Kịp thời thông báo cho Phó Banthường trực hoặc Phó Ban thông tin về trường hp trẻ em bịtổn hại nghiêm trọng hoặc có nguy cơ bị tổn hại nghiêm trọng để kịp thời cóbiện pháp xử lý, giải quyết.

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, viênchức và người lao động trong ngành, đơn vị, hội viên thuộccác đoàn thể thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ, chămsóc trẻ em; tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em: Phát hiện, tố giáchành vi vi phạm quyền trẻ em, trợ giúp trẻ em và gia đình của trẻ...

- Báo cáo định kỳ, đột xuất về kếtquả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của ngành cho thường trực Ban điều hành đểtổng hp báo cáo chung của tỉnh.

Điều 6. Nhiệm vụ của Nhóm công tácliên ngành:

- Tham mưu, giúp việc cho Ban điềuhành những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban điều hành; đề xuất xây dựngcơ chế, chính sách, giải pháp để bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo quy định của phápluật và phù hợp với tình hình của tỉnh; đề xuất với Ban điều hành các hoạt độngđể tăng cường và nâng cao cht lượng công tác bảo vệ, chămsóc trẻ em; đề xuất các biện pháp giải quyết các vấn đề bức xúc, tồn tại, hạnchế, các vụ việc xảy ra đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Ban điều hành và Nhómcông tác liên ngành cấp huyện trong việc cung cấp dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻem phù hợp và thực hiện chuyển tuyến đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc của trẻem và gia đình.

- Tham dự đầy đủ các hoạt động họpgiao ban, hoạt động nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em khi được triệutập.

Điều 7. Nhiệm vụ của các thànhviên trong Nhóm công tác liên ngành:

1. Trưởng nhóm:

- Giúp Phó Ban trong việc tham mưu,đề xuất, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ, chăm sóctrẻ em trên địa bàn tỉnh.

- Là đầu mối tiếp nhận thông tin từcác ngành, địa phương, đơn vị về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các vấn đềvề trẻ em cần sự bảo vệ, chăm sóc đặc biệt.

- Phối hp vớicác thành viên trong Nhóm công tác liên ngành và các phòng chức năng của Sở,ngành liên quan trong việc tham mưu, đề xuất và thực hiện các hoạt động về bảovệ, chăm sóc trẻ em.

- Giúp Phó Ban theo dõi, đôn đốc hoạtđộng bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp huyện, cập nhật thường xuyên thông tin, sốliệu, theo dõi và quản lý đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em cónguy cơ cao rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ và độtxuất kết quả hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em của tỉnh. Chuẩn bị nội dung chocác cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban điều hành.

2. Các thành viên trongNhóm công tác liên ngành:

- Trực tiếp giúp việc cho lãnh đạo làthành viên Ban điều hành trong việc xây dựng kế hoạch, quản lý, triển khai các hoạtđộng bảo vệ, chăm sóc trẻ em thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị.

- Là đầu mối tiếp nhận và đề xuất xửlý, giải quyết các thông tin, vấn đề về trẻ em thuộc thẩm quyền của ngành, đơnvị; chuyển những thông tin không thuộc thẩm quyền tới ngành chức năng liên quanđề nghị trả lời, hỗ trợ xử lý, giúp đỡ đối tượng, đồng thời thông báo choTrưởng Nhóm biết để tổng hp, theo dõi, đôn đốc và cùngphối hp; thông báo kết quả xử lý, giải quyết cho đốitượng và cho nơi cung cấp thông tin.

- Chủ động phối hợp với các thànhviên trong Nhóm công tác liên ngành và các đơn vị, địaphương liên quan để nắm thông tin, tình hình trẻ em thuộclĩnh vực của ngành quản lý để kịp thời tham mưu cho Ban điều hành có giải pháphỗ trợ trẻ em, đồng thời đề xuất cơ chế, chính sách, mô hình, dịch vụ bảo vệ,chăm sóc trẻ em.

- Thực hiện chế độ báo cáo công việchằng quý (trước ngày 10 tháng cuối quý) với lãnh đạo là thành viên Ban điềuhành về tình hình và kết quả hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em của ngành, đơnvị trong quý và dự kiến hoạt động quý sau. Báo cáo đột xuất các vụ việc, vấn đềliên quan đến trẻ em cần giải quyết.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Cơ quan thường trực củaBan điều hành và Nhóm công tác liên ngành

Sở Lao động - Thương binh và Xã hộilà cơ quan thường trực của Ban điều hành và Nhóm công tác liên ngành. Cơ quanthường trực có nhiệm vụ:

1. Chủ trì, phối hợp với các ngànhtrong việc xây dựng kế hoạch, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách, mô hình,dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động bảovệ, chăm sóc trẻ em ở cấp huyện, cấp xã.

2. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nângcao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên trong Hệ thống bảo vệ, chăm sóctrẻ em tỉnh.

3. Căn cứ Văn bản số 292/BVCSTE-BVTE hướng dẫn cấp huyện thành lập tổ chức bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp huyện, xã;hướng dẫn nội dung quy định nhiệm vụ và cơ chế phối hợp của các thành viên, đơnvị trong Hệ thống bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp huyện, xã.

4. Là cơ quan đầu mối tiếp nhận thôngtin về các vấn đề của trẻ em, kết nối với các ngành, địa phươngtrong việc giải quyết các vấn đề của trẻ em. Tổng hp báocáo của tỉnh về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Điều 9. Các ngành, đơn vị trongBan điều hành và Nhóm công tác liên ngành

1. Chủ động liên hệ với cơ quan thườngtrực trong công tác tham mưu, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách, chươngtrình, kế hoạch, báo cáo đánh giá về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

2. Hàng năm, xây dựng kế hoạch côngtác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của ngành, đơn vị gửi cơ quan thường trực (trước ngày15/7 hàng năm) để tổng hợp vào kế hoạch chung của tỉnh báo cáo UBND tỉnh và BộLao động - Thương binh và Xã hội.

3. Thiết lập hệ thống thông tin dữliệu về đối tượng trẻ em và kết quả thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ emthuộc nhiệm vụ của ngành, đơn vị và thông báo cho cơ quan thường trực theo địnhkỳ (06 tháng, một năm) để tổng hợp vào hệ thống dữ liệu chung về trẻ em củatỉnh. Kịp thời cung cấp thông tin, vấn đề về trẻ em cho cơ quan thường trựchoặc cơ quan Công an để phối hợp giải quyết.

4. Báo cáo định kỳ kết quả hoạt độngbảo vệ, chăm sóc trẻ em của ngành, đơn vị hàng quý (trước ngày 15/3), 06 tháng(trước ngày 15/6), hàng năm (trước ngày 15/12) gửi cơ quan thường trực Ban điu hành đ tng hp báo cáo chung của tỉnh.

5. Cung cấp kịp thời cho đối tượngnhững dịch vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, cụ thể:

a) Sở Lao động - Thương binh và Xãhội:

- Thực hiện bảo vệ, chăm sóc trẻ embị xâm hại tình dục, bạo hành, chăm sóc khẩn cấp đối với trường hợp trẻ em bịbuôn bán, bỏ rơi, bị xâm hại, bạo lực và sống trong điều kiện nguy hiểm, mất antoàn.

- Tiếp nhận, nuôi dưỡng trẻ em khôngnơi nương tựa; giải quyết chính sách trợ cấp xã hội cho trẻ em ở cộng đồng: Trẻem mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em tàn tật nặng, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻem thuộc hộ nghèo, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học; giải quyết chínhsách hỗ trợ cho trẻ em mắc bệnh có chi phí khám chữa bệnh ở mức cao; hỗ trợ trẻem bị xâm hại tình dục; trẻ em bị bạo lực hoặc tai nạn, thương tích có mứcthương tật từ 21% trở lên.

- Tư vấn, giáo dục nâng cao kiến thứcvề bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho trẻ em và gia đình ở cộng đồng; tham gia giám hộcho các nạn nhân là trẻ em trong các vụ việc buôn bán, xâm hại, bạo lực.

- Trợ giúp trẻ em từ các chươngtrình: Đỡ đầu, cấp học bổng, xe đạp, áo ấm, chăn ấm, hỗ trợ đột xuất cho trẻ emcó hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo; hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình, phục hồichức năng cho trẻ em khuyết tật...

b) Công an tỉnh:

- Điều tra, xử lý các vụ xâm hại trẻem, trẻ em vi phạm pháp luật.

- Tham vấn và hỗ trợ cho các nạn nhânlà trẻ em bị buôn bán; cảm hóa, giáo dục, thực hiện các biện pháp phục hồi vàhòa nhập cho người chưa thành niên vi phạm pháp luật, tạo điều kiện cho các emphục hồi, hòa nhập cộng đồng.

Phối hợp với cán bộ bảo vệ trẻ em,cán bộ xã hội và cộng tác viên xã hội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trẻ em, bảo vệngười tố cáo các hành vi xâm hại trẻ em.

c) Sở Y tế:

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chínhsách khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 06 tuổi, trẻ em là nạn nhân củabuôn bán người, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em thuộcđối tượng bảo trợ xã hội của Nhà nước, trẻ em thuộc hộ nghèo; tư vấn, xétnghiệm, hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế, cấp thuốc điều trị cho trẻ em nhiễmHIV/AIDS ở cộng đồng; phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật; khám điều trịphục hồi chức chức năng cho trẻ em bị ngược đãi, xâm hại, bạo lực, bóc lột...

- Giám định và chăm sóc sức khoẻ cáctrường hp trẻ em bị ngược đãi, xâm hại, bạo lực, bóc lột.Cung cấp kết quả giám định cho công an để làm chứng cứ xử lý đối với các trườnghợp ngược đãi, xâm hại, bạo lực, bóc lột trẻ em.

- Phối hợp với cán bộ bảo vệ, chămsóc trẻ em, cán bộ xã hội trong quá trình thực hiện quy trình cung cấp dịch vụbảo vệ, chăm sóc trẻ em trong những trường hp cần thiết.

d) Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức cácchương trình giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em trong trường học; giáo dục bổ trợkiến thức cho trẻ em bị tai nạn, thương tích, trẻ em bị xâm hại, bạo lực (do bịảnh hưởng về tâm lý và thời gian gián đoạn trong học tập); tổ chức dạy học miễnphí tại nhà cho trẻ em khuyết tật có khả năng tiếp thu nhưng không có khả năngđến trường.

- Thực hiện chính sách miễn, giảm họcphí, hỗ trợ sách vở, dụng cụ học tập; tchức vận động cáccơ sở giáo dục ủng hộ quần áo, sách vở, đồ dùng học tập... để hỗ trợ trẻ em cóhoàn cảnh khó khăn và thực hiện các chương trình giáo dục hòa nhập cho trẻ.

- Phối hợp với cán bộ bảo vệ, chămsóc trẻ em, cán bộ xã hội trong quá trình thực hiện quy trình cung cấp dịch vụbảo vệ, chăm sóc trẻ em trong những trường hợp cần thiết.

đ) Sở Tư pháp:

- Tư vấn, trợ giúp pháp lý cho giađình và trẻ em thuộc đối tượng theo quy định của pháp luật vtrợ giúp pháp lý; thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, quốctịch, về nuôi con nuôi, khai sinh đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.

- Tuyên truyền, phổ biến nâng caonhận thức về pháp luật, chính sách liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Phối hp vớicán bộ bảo vệ, chăm sóc trẻ em, cán bộ xã hội trong quá trình thực hiện quytrình cung cấp dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong những trường hp cần thiết.

e) Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản HồChí Minh:

- Xây dựng các mô hình tư vấn, cungcấp kiến thức tiền hôn nhân và kỹ năng làm cha mẹ cho thanh thiếu niên; chủtrì, hướng dẫn tổ chức và hoạt động của nhóm trẻ em nòng cốt, câu lạc bộ trẻem, câu lạc bộ phóng viên nhỏ và các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em.

- Vận động các cơ sở Đoàn và cộngđồng nhận đỡ đầu, trợ giúp trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,xây dựng công trình nhân ái cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

- Tham gia tuyên truyền, giáo dụcnâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên về bảo vệ trẻ em, chống xâm hại, bóclột, sao nhãng đối với trẻ em.

- Phối hợp với cán bộ bảo vệ, chămsóc trẻ em, cán bộ xã hội trong quá trình thực hiện quy trình cung cấp dịch vụbảo vệ, chăm sóc trẻ em trong những trường hp cần thiết.

g) Hội Liên hiệp phụ nữ:

- Tư vấn, can thiệp, trợ giúp trẻ emlà nạn nhân bị xâm hại, buôn bán hoặc bị ảnh hưởng của bạo lực gia đình; giúptrẻ em và người nuôi dưỡng trẻ tạm lánh an toàn trong trường hp khẩn cấp hoặc cần cách ly tạm thời với gia đình.

- Vận động các cơ sở Hội phụ nữ vàcộng đồng nhận nuôi dưỡng, đỡ đầu, trợ giúp trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnhđặc biệt khó khăn, xây dựng công trình nhân ái cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

- Tham gia tuyên truyền, giáo dụcnâng cao nhận thức cho phụ nữ và gia đình về các vấn đề xâm hại, bóc lột và saonhãng trẻ em.

- Phối hp vớicán bộ bảo vệ, chăm sóc trẻ em, cán bộ xã hội trong quá trình thực hiện quytrình cung cấp dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong những trường hp cần thiết.

Điều 10. Các cơ sở dịch vụ trợgiúp trẻ em

- Đề xuất việc áp dụng chính sách hỗtrợ trẻ em và phát triển mạng lưới dịch vụ tư vấn, hỗ trợ trẻ em; thực hiện cáchoạt động hỗ trợ phát triển cộng đồng nhằm nâng cao nănglực bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Trao đổi thông tin về trường hp trẻ em cần sự trợ giúp và đề nghị các vấn đề liên quan đến nâng cao nănglực nghiệp vụ về bảo vệ, chăm sóc trẻ em hoặc đề nghị giải quyết các vấn đề vượtthẩm quyền hay vượt quá khả năng với thường trực Ban điều hành Hệ thống bảo vệ,chăm sóc trẻ em cùng cấp.

- Cung cấp và kết nối các dịch vụ bảovệ, chăm sóc trẻ em cho trẻ em và gia đình tại cộng đồng, trường học, bệnhviện, bao gồm: Quản lý trường hợp, tham vấn, tư vấn, trị liệu tâm lý, trợ giúpphục hồi, trợ giúp tiếp cận các dịch vụ phúc lợi xã hội khác... và lưu giữ hồsơ, số liệu liên quan đến các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Tham mưu cho Ban điều hành Hệ thốngbảo vệ, chăm sóc trẻ em lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động liên quan đếnbảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Tham gia các cuộc họp giao ban địnhkỳ với Ban điều hành bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp huyện, báo cáo kết quả hoạtđộng của đơn vị theo quy định.

Điều 11. Kinh phí hoạt động

Hàng năm, cơ quan thường trực của Banđiều hành và Nhóm công tác liên ngành có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạtđộng kèm theo dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh phêduyệt.

Kinh phí hoạt động của Ban điều hànhvà Nhóm công tác liên ngành bố trí từ nguồn ngân sách địa phương hoặc nguồn đảmbảo xã hội, Quỹ xã hội từ thiện, Quỹ bảo trợ trẻ em và từ tài trợ, đóng góp củacác cơ quan, tổ chức xã hội, cá nhân và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp cho đốitượng trẻ em.

Điều 12. Chế độ làm việc của Banđiều hành và Nhóm công tác liên ngành

1. Ban điều hành và Nhóm công tácliên ngành họp định kỳ (6 tháng, một năm) để đánh giá tình hình hoạt động đãtriển khai, bàn biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tácbảo vệ, chăm sóc trẻ em và đề ra các hoạt động trong thời gian tiếp theo.

2. Ban điều hành thực hiện việc kiểmtra, dự giao ban hoạt động về bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cơ sở theo kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện Quy chế,nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh và báo cáo vềSở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.