THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang tại Tờ trình số 03/TT-UB ngày 12 tháng 02 năm 2004, đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 5175/BKH-QLKTTW ngày 18 tháng 08 năm 2004, Công văn số 461/BKH-QLKTTW ngày 20 tháng 01 năm 2005 và ý kiến các Bộ, ngành có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang bao gồm 5 xã Khánh Bình, Khánh An, Quốc Thái, Nhơn Hội và Phú Hữu thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Điều 2.Khu kinh tế cửa khẩu Khánh Bình được áp dụng chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới được quy định tại Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19 tháng 04 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ (trừ việc đầu tư trở lại từ các khoản thu ngân sách).

Điều 3. Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang có trách nhiệm:

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao thực hiện tốt các dự án liên quan đến an ninh, quốc phòng, đối ngoại;

- Bố trí vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để tự đầu tư xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Khánh Bình;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiến hành đánh giá việc áp dụng các chính sách nêu trên và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ những điều chỉnh, bổ sung cần thiết.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải