BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 35/2007/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ VÙNG NƯỚC CÁC CẢNGBIỂN THUỘC CÁC TỈNH TIỀN GIANG, VĨNH LONG, BẾN TRE VÀ KHU VỰC QUẢN LÝ CỦA CẢNGVỤ HÀNG HẢI MỸ THO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Namngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ vềquản lý cảng biển và luồng hàng hải;
Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tại công văn số 2475/UBND-CN ngày 10 tháng 5 năm 2007;
Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tại công văn số 1191/UBND-TH ngày 16 tháng 5 năm 2007;
Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tại công văn số 1698/UBND-CNLTS ngày 16 tháng 5 năm 2007;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Nay công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận cáctỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, bao gồm:

a) Vùng nước trước cầu cảng, bến cảng của các cảng biểnsau đây:

- Cảng Mỹ Tho thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang;

- Cảng Vĩnh Long thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long.

b) Vùng nước của khu chuyển tải Hàm Luông thuộc địa phận tỉnh BếnTre.

c) Vùng nước của luồng cảng biển, luồng nhánh cảng biển, vùng đóntrả hoa tiêu, vùng kiểm dịch, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão thuộccác cảng biển quy định tại điểm a khoản này.

2. Vùng nước trước cầu cảng, bến cảng, vùng neo đậu, khu tránhbão, khu chuyển tải khác được công bố theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Phạm vi vùng nước các cảng biển thuộc cáctỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long và Bến Tre tính theo mực nước thuỷ triều lớn nhất, đượcquy định cụ thể như sau:

1. Phạm vi vùng nước cảng biển thuộc các tỉnh Tiền Giang và BếnTre:

a) Ranh giới về phía biển: được giới hạn bởi các đoạn thẳng nốicác điểm MT1, MT2, MT3, SR3, SR4 và SR5 có tọa độ sau đây:

MT1: 10o15'24" N, 106o44'54"E (điểm nhô ra xa nhất của cửa Tiểu về phía Nam)

MT2: 10o13'18" N, 106o48'00"E;

MT3: 10o12'19" N, 106o57'12"E;

SR3: 10o15'00" N, 107o00'00"E;

SR4: 10o15'00" N, 106o49'30"E;

SR5: 10o20'00" N, 106o47'06"E.

Từ điểm SR5 chạy men theo đường bờ biển về phía Nam tới điểm MT4 có toạ độ: 10o15'24" N, 106o45'20"E (điểm nhô ra xa nhất của cửa Tiểu về phía Bắc).

b) Ranh giới trên sông Tiền: từ hai điểm MT1 và MT4 chạydọc theo hai bờ sông Tiền đến đường thẳng cắt ngang sông nối hai điểm MT5 và MT6cách mép cầu cảng Mỹ Tho 500 mét về phía thượng lưu. Hai điểm MT5 và MT6 có tọađộ sau đây:

MT5: 10o20’29” N, 106o19’07” E;

MT6: 10o20’08” N, 106o19’08” E.

2. Phạm vi vùng nước cảng biển thuộc tỉnh Vĩnh Long là vùng nướctrước cầu cảng Vĩnh Long được giới hạn như sau:

a) Ranh giới phía thượng lưu: được giới hạn bởi đường thẳng từđiểm cách mép cầu cảng Vĩnh Long 500 mét về phía thượng lưu nối vuông góc với mépngoài tuyến luồng, chạy dọc theo bờ sông và mép ngoài tuyến luồng đến ranh giớiphía hạ lưu cầu cảng.

b) Ranh giới phía hạ lưu: là đường thẳng từ điểm cách mép cầu cảngVĩnh Long 500 mét về phía hạ lưu nối vuông góc với mép ngoài tuyến luồng.

3. Giới hạn vùng nước tại các cửa sông, cửa rạch dọc theo hai bênbờ sông Tiền: là đường thẳng nối hai điểm nhô ra nhất ở hai bên cửa sông, cửarạch.

Điều 3. Vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch, khuneo đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão cho tàu thuyền vào, rời các cảng biểnthuộc địa phận các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long và Bến Tre:

1. Vùng đón trả hoa tiêu và vùng kiểm dịch: là vùng đón trả hoatiêu và vùng kiểm dịch quy định tại Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vậntải công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnhBình Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu.

2. Khu neo đậu, khu chuyển tải và khu tránh bão:

a) Khu neo đậu tàu Giao Long: cho tàu thuyền có trọng tải đến 5000DWT tại các khu vực có bán kính 350 mét, với tâm có vị trí tại tọa độ:

GL1: 10o19’04” N, 106o25’41” E;

GL2: 10o19’11” N, 106o25’29” E;

GL3: 10o19’19” N, 106o25’16” E.

b) Khu neo đậu chuyển tải Hàm Luông: cho tàu thuyền có trọng tảiđến 5000 DWT tại các khu vực có bán kính 350 mét, với tâm có vị trí tại tọa độ:

HL1: 10o12’55” N, 106o21’03” E;

HL2: 10o12’46” N, 106o21’11” E;

HL3: 10o12’36” N, 106o21’20” E.

c) Khu neo đậu, khu chuyển tải và khu tránh bão nằm trong vùngnước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang theo quyết định của Cục trưởng CụcHàng hải Việt Nam.

d) Khu neo đậu, khu chuyển tải và khu tránh bão khác thuộc địaphận tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tảitrên cơ sở đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

đ) Đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển thuộc địa phận tỉnh TiềnGiang, Vĩnh Long, Bến Tre nhưng phải neo đậu tại vùng nước các cảng biển thuộcđịa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Giám đốc Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu chỉ địnhvị trí theo quy định tại Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bốvùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Thuậnvà khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu.

Điều 4.

1. Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho có trách nhiệm:

a) Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định của Bộluật Hàng hải Việt Nam và pháp luật có liên quan đối với hoạt động hàng hải tạivùng nước các cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre.

b) Căn cứ vào tình hình thực tế về thời tiết, sóng gió, mớnnước và trọng tải của tàu thuyền, chỉ định vị trí cụ thể cho tàu thuyền neo đậu,chuyển tải và tránh bão trong vùng nước quy định tại các điểm a, b và c khoản 2Điều 3 của Quyết định này, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòngngừa ô nhiễm môi trường.

2. Trách nhiệm phối hợp quản lý giữa Cảng vụ hàng hải MỹTho và Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển thuộc địaphận các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre:

a) Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho có trách nhiệm:

- Chậm nhất 02 giờ trước khi tàu thuyền đến vùng nước cáccảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo cho Cảng vụ hàng hảiVũng Tàu các thông tin liên quan đến tàu thuyền vào, rời cảng biển thuộc địaphận các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre.

- Chậm nhất 02 giờ trước khi tàu thuyền đến vùng nước các cảngbiển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thông báo cho Cảng vụ hàng Vũng Tàuviệc tàu thuyền vào các cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long,Bến Tre nhưng phải neo đậu, tránh bão tại vùng nước các cảng biển thuộc địaphận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Thực hiện thủ tục cho tàu thuyền vào, rời các cảng biển thuộcđịa phận các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre.

b) Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu có trách nhiệm căn cứ vào tìnhhình thực tế về thời tiết, sóng gió, mớn nước và trọng tải của tàu thuyền ravào các cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, chỉđịnh vị trí cụ thể cho tàu thuyền đón trả hoa tiêu, kiểm dịch, neo đậu, tránhbão và chậm nhất 01 giờ kể từ khi nhận được thông báo phải xác báo cho Cảng vụhàng hải Mỹ Tho.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kểtừ ngày đăng Công báo; bãi bỏ những quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụtrưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đườngsông Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang, Giám đốc Sở Giaothông vận tải tỉnh Vĩnh Long, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre, Giámđốc Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu, Giám đốc Cảngvụ hàng hải thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhâncó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Website Chính phủ;
- Lưu VT, PC (5).

BỘ TRƯỞNG

Hồ Nghĩa Dũng