QUYẾT ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 35/2008/QĐ-NHNN

NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2008

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNHVỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN NHỮNG THAY ĐỔI CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN PHẢIĐƯỢC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2007/QĐ-NHNN NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2007

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

C¨ncø LuËt Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam n¨m 1997 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm2004;

Căn cứ Luật Hợp tác xã năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaNgân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt độngcủa Quỹ tín dụng nhân dân; Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2005của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số48/2001/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân;

Theođề nghị của Vụ trưởng Vụ Các tổ chức tín dụng hợp tác,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửađổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nhữngthay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận banhành kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-NHNN ngày 30 tháng 01 năm 2007 của Thốngđốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

1. Khoản 2Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Tăng, giảm vốn điều lệvượt kế hoạch đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.”

2.Tên Mục 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Trìnhtự, thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ vượt kế hoạch đã được Ngân hàng Nhà nướcchấp thuận.”

3.Tên Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều kiện tăng, giảm vốn điều lệ vượt kế hoạch đã được Ngân hàng Nhà nước chấpthuận.”

4. Khoản 1Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Quỹ tín dụng nhân dân được tăng,giảm vốn điều lệ vượt kế hoạch đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận (sau đâygọi tắt là tăng, giảm vốn điều lệ) khi việc tăng, giảm vốn điều lệ không làmảnh hưởng xấu đến chất lượng hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân; không dẫn đếnvi phạm quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn; việc giảm vốn điều lệ không làmtổng số vốn điều lệ giảm dưới mức vốn pháp định.”

5. Khoản 2Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Sau khi có vănbản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, Quỹ tín dụng nhân dân phải tiến hành cáccông việc sau:

a) Thực hiện tăng,giảm vốn điều lệ theo phương án;

b) Thực hiện cáccông việc khác có liên quan.”

6. Khoản 2 Điều21 được bổ sung, sửa đổi như sau:

“2. Sau khi có vănbản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, Quỹ tín dụng nhân dân phải tiến hành cáccông việc sau:

2.1. Hội đồng quảntrị triệu tập Đại hội thành viên để bãi nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Chủtịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc (đối với Quỹ tín dụng nhân dân thành lậpmột bộ máy vừa quản lý vừa điều hành), các thành viên khác trong Hội đồng quảntrị, Trưởng Ban kiểm soát, các thành viên khác trong Ban kiểm soát cũ và bầucác chức danh mới thay thế theo quy định của pháp luật;

Trường hợpGiám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm: Hội đồng quản trị phải họp để quyếtđịnh miễn nhiệm, cách chức Giám đốc cũ và bổ nhiệm Giám đốc mới;

Trường hợpGiám đốc do Hội đồng quản trị ký hợp đồng thuê: Hội đồng quản trị phải họp đểquyết định chấm dứt hợp đồng thuê Giám đốc cũ và ký hợp đồng thuê Giám đốc mới.

2.2. Trongthời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Đại hội thành viên thông quaviệc bãi nhiệm, miễn nhiệm và bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặcGiám đốc (đối với Quỹ tín dụng nhân dân thành lập một bộ máy vừa quản lý vừađiều hành), các thành viên khác trong Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát,cácthành viên khác trong Ban kiểm soát và kể từ ngày Hội đồng quản trịhọp ra quyết định miễn nhiệm, cách chức hoặc chấm dứt hợp đồng thuê Giám đốc cũvà bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng thuê Giám đốc mới, Hội đồng quản trị Quỹ tín dụngnhân dân phải hoàn tất hồ sơ gửi Ngân hàng Nhà nước đề nghị chuẩn y việc bãinhiệm, miễn nhiệm, cách chức hoặc chấm dứt hợp đồng thuê; bầu, bổ nhiệm hoặc kýhợp đồng thuê các chức danh. Hồ sơ gồm:

a) Tờ trình của Hội đồngquản trị đề nghị chuẩn y việc bãi nhiệm, miễn nhiệm và bầu các chức danh Chủtịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc (đối với Quỹ tín dụng nhân dân thành lậpmột bộ máy vừa quản lý vừa điều hành), các thành viên khác trong Hội đồng quảntrị, Trưởng Ban kiểm soát, các thành viên khác trong Ban kiểm soát; việc miễnnhiệm, cách chức hoặc chấm dứt hợp đồng thuê và bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng thuêchức danh Giám đốc (đối với Quỹ tín dụng nhân dân thành lập riêng bộ máy quảnlý và bộ máy điều hành).

b) Nghị quyết của Đại hội thành viên về việc bãi nhiệm, miễnnhiệm và bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc (đối vớiQuỹ tín dụng nhân dân thành lập một bộ máy vừa quản lý vừa điều hành), cácthành viên khác trong Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, các thành viênkhác trong Ban kiểm soát; Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm,cách chức hoặc chấm dứt hợp đồng thuê và bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng thuê Giámđốc (đối với Quỹ tín dụng nhân dân thành lập riêng bộ máy quản lý và bộ máyđiều hành).

c) Bản khai lý lịch trích ngang theo mẫu quy định (bản chính) củanhững người được đề nghị chuẩn y chức danh được bầu, bổ nhiệm hoặc thuê.

d) Bản sao văn bằng đãđược chứng thực của những người được đề nghị chuẩn y chức danh được bầu, bổnhiệm hoặc thuê.

 đ) Các văn bản liênquan khác theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

2.3. Sau khi đượcNgân hàng Nhà nước chuẩn y, Quỹ tín dụng nhân dân phải:

a) Đăng ký thay đổingười đại diện theo pháp luật, danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Quỹtín dụng nhân dân với cơ quan đăng ký kinh doanh.

b) Thông báo việcthay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc cho các đơn vị,tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.

c) Thực hiện cáccông việc khác có liên quan.”

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3.Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Các tổ chức tín dụnghợp tác, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốcNgân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịchHội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương, Chủ tịch Hộiđồng quản trị, Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở có trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

KT.THỐNG ĐỐC

PHÓ THỐNG ĐỐC

Trần Minh Tuấn