THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân bổ số tiền quyên góp giúp đỡ cho các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ ý kiến của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Công văn số 09/MTTW ngày 8 tháng 1 năm 1998);

Căn cứ vào mức độ thiệt hại và các nguồn hỗ trợ khác cho các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ 30,5 tỷ đồng tiền quyên góp giúp đỡ các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra, hiện do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quản lý như sau:

1- Dành 4,5 tỷ đồng mua giống mía, sắn có năng suất cao để hỗ trợ cho các địa phương bị thiệt hại phát triển sản xuất.

2- Phân số tiền 26 tỷ đồng cho các tỉnh:

- Cà Mau:

4 tỷ

- Kiên Giang:

3,5 tỷ

- Bạc Liêu:

3 tỷ

- Bến Tre:

3 tỷ

- Sóc Trăng:

3 tỷ

- Trà Vinh:

2,5 tỷ

- Huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh):

0,5 tỷ

- Tiền Giang:

1 tỷ

- Bình Định:

1,5 tỷ

- Quảng Ngãi:

0,5 tỷ

- Phú Yên:

0,5 tỷ

- Khánh Hoà:

0,5 tỷ

- Bình Thuận:

1 tỷ

- Bà Rịa - Vũng Tàu:

1,5 tỷ

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam căn cứ vào chỉ tiêu trên để chuyển thẳng tiền về cho các địa phương.

Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương sử dụng khoản kinh phí này.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ số tiền và hàng hoá cứu trợ từ các nguồn (trong và ngoài nước) bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đối tượng, đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng