UBND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 1996
Quyết định số <a rel='ref' href='/search?q=3514/QĐUB&type=doc' target='_blank' title='Xem văn bản 3514/QĐUB'>3514/QĐUB </a> ngày 25/09/1996 của UBND tỉnh nghệ an

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN

Ban hành "Quy định về việc hỗ trợ

người có công với cách mạng cải thiện nhà ở"

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/06/1994.- Căn cứ Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở.

Căn cứ chỉ thị số 166/TTg ngày 19/03/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Quyết định 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ Tướng Chính phủ.

Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Lao động TBXH, Sở Xây dựng, Sở Tài chính - Vật giá, Sở địa chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy định về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở".

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/1995.

Điều 3: Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Lao động TBXH, Xây dựng, tài chính - Vật giá. Kế hoạch và đầu tư, Địa chính, Thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

QUY ĐỊNH

"Về việc hỗ trợ người có công với cách mạng

cải thiện nhà ở"

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3514/QĐUB ngày 25/09/1996 của UBND tỉnh Nghệ An)

Chương I

Những quy định chung

Điều 1: Bản quy định này cụ thể hoá chế độ hỗ trợ để cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng hoặc thân nhân chủ yếu (bố, mẹ, vợ, chống, con hoặc người nuôi dưỡng trực tiếp) của người có công với cách mạng đã mất, thực sự có khó khăn về nhà ở.

Điều 2: Đối tượng và nguyên tắc hỗ trợ cải thiện nhà ở

1. Người có công với cách mạng được hõ trợ cải thiện nhà ở bao gồm:

- Người hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng 8 năm 1945.

- Gia đình liệt sỹ (bao gồm: Thân nhân của liệt sỹ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng, thân nhân liệt sỹ đang hưởng tiền trợ cấp hàng tháng).

- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động;

- Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh;

- Người hoạt động Cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày;

- Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế;

- Người có công giúp đỡ Cách mạng;

2. Nguyên tắc hỗ trợ

- Phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của địa phương.

- Căn cứ vào công lao và hoàn cảnh kinh tế của từng người.

- Không hỗ trợ đồng loạt hoặc bình quân cho tất cả các đối tượng.

Điều 3: Hình thức hỗ trợ.

Tuỳ theo điều kiện và khả năng của địa phương, việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở áp dụng một trong các hình thức sau đây:

- Tặng nhà tình nghĩa.

- Hỗ trợ kinh phí để xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở.

- Hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần tiền sử dụng đất khi được giao đất làm nhà ở.

- Hỗ trợ toàn bộ hoặc 1 phần khi được mua nhà của Nhà nước bán.

- Các hình thức hỗ trợ khác như mua nhà trả góp...

Điều 4: Nguồn kinh phí hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở bao gồm: Ngân sách Nhà nước, các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân; tiền sử dụng đất (giao quyền sử dụng đất) và các nguồn khác.

Phương án hỗ trợ phải thể hiện nguồn kinh phí đảm bảo theo nguyên tắc: Người có công với Cách mạng có hộ khẩu cư trú ở địa phương nào thì địa phương đó chịu trách nhiệm lập phương án cân đối các nguồn kinh phí hỗ trợ (gồm của địa phương và phần hỗ trợ của cấp trên) và đất ở.

Chương II

Điều kiện và mức độ hỗ trợ

Điều 5: Tặng nhà tình nghĩa.

1. Người hoạt động Cách mạng trước Cách mạng tháng 8 năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng, có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt không thể tạo lập được nhà ở, hiện đang phải ở nhờ nhà người khác không phải là thân nhân chủ yếu của họ hoặc bị mất nhà do thiên tai, hoả hoạn thì được xét tặng nhà tình nghĩa.

2. Nhà tình nghĩa được xây dựng theo điều kiện và khả năng của địa phương, nhưng tối thiểu phải đạt mức trung bình về nhà ở so với cộng đồng dân cư nơi người có công với Cách mạng cư trú.

- Diện tích sử dụng tối thiểu 18m2.

- Đơn giá xây dựng 450.000đ/m2 á 550.000đ/m2 (giá quý II năm 1996) căn cứ vào giá Nhà nước quy định tại điểm xây dựng để lập dự toán cho phù hợp (giá quý II năm 1996 có tính thêm hệ số trượt giá).

  • Diện tích để xây dựng nhà tình nghĩa được thực hiện theo quy định hiện hành của UBND tỉnh và quy hoạch đất ở của địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(Mất bản gốc một trang)

của họ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, được xét hỗ trợ tối đa 10% giá trị xây dựng mọt nhà tình nghĩa tại địa phương.

Điều 7: Hỗ trợ kinh phí để mua nhà ở quang trung và hỗ trợ mua nhà trả góp.

1. Trường hợp người có công với Cách mạng hiện đang thuê nhà ở trong khu nhà ở Quang Trung có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và được mua căn hộ đang thuê thì xét hỗ trợ tiền mua căn hộ như sau:

a. Người hoạt động Cách mạng trước Cách mạng tháng 8 năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng, được hỗ trợ toàn bộ số tiền mua căn hộ (như được tặng nhà tình nghĩa).

b. Người có công với Cách mạng nói tài khoản 1 điều 6 được hỗ trợ 80% tiền mua căn nhà.

c. Người có công với Cách mạng nói ở khoản 2 điều 6 được hỗ trợ 60% tiền mua căn hộ.

d.Người có công với Cách mạng nói ở khoản 3 điều 6 được hỗ trợ 50% tiền mua căn hộ.

e. Người có công với Cách mạng nói ở khoản 4 điều 6 được hỗ trợ 40% tiền mua căn hộ.

g. Người có công với Cách mạng nói ở khoản 5 điều 6 được hỗ trợ 35% tiền mua căn hộ.

h.Thân nhân chủ yếu củ người có công với Cách mạng nói ở khoản 6 điều 6 được hỗ trợ 25% tiền mua căn hộ.

2. Hỗ trợ mua nhà ở trả góp: Nhà ở trả góp là nhà được xây theo phương thức trả góp và hợp đồng mua bán nhà ở. Những địa phương khi có điều kiện xây dựng nhà ở trả góp; nếu người có công với Cách mạng thực sự khó khăn về nhà ở, có nhu cầu mua nhà ở trả góp thì được ưu tiên mua trước các đối tượng khác.

Điều 8: Hỗ trợ tiền sử dụng đất.

1. Người có công với Cách mạng chưa có nhà ở, nếu được mua nhà ở nhiều tầng, nhiều hộ được sử hữu Nhà nước thì được hỗ trợ toàn bộ tiền sử dụng đất. Thân nhân chủ yếu của người có công với Cách mạng nói tại khoản 6 điều 6 được hỗ trợ 40% tiền sử dụng đất (trừ nhà ở Quang Trung đã quy định tại khoản 1 điều 7 bản quy định này).

2. Người có công với Cách mạng chưa có đất xây dựng nhà ở; nếu được giao đất làm nhà ở (có đủ điều kiện để được giao đất theo quy định của luật đất đai và các văn bản về chính sách đất ở hiện hành) hoặc được mua nhà ở tầng 1, nhà ở nhiều tầng có 1 căn hộ ở thuộc sở hữu Nhà nước mà có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế thì được xét hỗ trợ tiền sử dụng đất. Mức độ hỗ trợ cụ thể như sau:

a. Người có công với Cách mạng nói tại khoản 1 điều 5 và khoản 1 điều 6 được hỗ trợ toàn bộ tiền sử dụng đất.

b. Người có công với Cách mạng nói tại khoản 2 điều 6 được hỗ trợ 90% tiền sử dụng đất.

c. Người có công với Cách mạng nói tại khoản 3 điều 6 được hỗ trợ 80% tiền sử dụng đất.

d. Người có công với Cách mạng nói tại khoản 4 điều 6 được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất.

e. Người có công với Cách mạng nói tại khoản 5 điều 6 được hỗ trợ 65% tiền sử dụng đất.

g. Thân nhân chủ yếu là người có công với Cách mạng nói tại khoản 6 điều 6 được hỗ trợ 30% tiền sử dụng đất.

3.Tiền sử dụng đất được tính theo bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành, đối với địa phương UBND tỉnh chưa ban hành bảng giá đất thì áp dụng theo khung giá các loịa đất ban hành theo Nghịi định 87/CP ngày 17/08/1994 của Chính phủ, nhưng theo nguyên tắc:

- Đất ở đô thị giá hỗ trợ tối đa không quá 390.000đ/m2

- Đất ở nông thôn giá hõ trợ tối đa không quá 38.000đ/m2.

4. Mức độ tiền sử dụng đất tính theo diện tích đất được giao theo quy hoạch nhưng tối đa không vượt quá định mức diện tích đất ở cho một hộ theo quy định hiện hành của UBND tỉnh.

5. Trường hợp người có công với Cách mạng có nhu cầu xin giao đất ở tại các khu đất có quyết định giá cao hơn giá quy định tại khoản 3 điều này thì cũng được xét hỗ trợ tiền sử dụng đất. Người được giao đất phải nộp vào ngân sách số tiền chênh lệch giữa giá theo quyết định của khu đất được giao với giá được hỗ trợ.

6. Trường hợp đất được quy hoạch để đấu giá không xét chế độ hỗ trợ hoặc miễn giảm tiền sử dụng đất.

Điều 9: Việc xem xét hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở phải tuỳ theo điều kiện và khả năng của địa phương, căn cứ vào công lao, chế độ ưu đãi của từng người và thực hiện đúng quy định như sau:

1. Trong trường hợp 1 người thuộc nhiều diện ưu đãi, được xét hỗ trợ cải thiện nhà ở thì căn cứ vào chế độ ưu đãi cao nhất mà người đó được hưởng để hỗ trợ.

2. Trường hợp trong 1 hộ gia đình có nhiều thành viên được diện ưu đãi về nhà ở, nếu được xét hỗ trợ cải thiện nhà ở thì được cộng chế độ ưu đãi của cả hộ, nhưng mức hỗ trợ tối đa không vượt quá mức ưu đãi cao nhất so với mức quy định tại bản quy định này.

3. Các hình thức hỗ trợ tặng nhà tình nghĩa, hỗ trợ kinh phí để xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở, mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng chỉ xét hỗ trợ một lần và chỉ áp dụng 1 trong các hình thức hỗ trợ cho 1 hộ gia đình.

4. Trường hợp người có công với Cách mạng thuộc đối tượng quy định tại khoản 6 điều 6 đã mất và thân nhân chủ yếu của họ có nhiều người ở nhiều hộ khác nhau, có hoàn cảnh thực sự khó khăn về nhà ở thì việc xét hỗ trợ cải thiện nhà ở theo khả năng của địa phương những nguyên tắc chỉ hỗ trợ 1 lần cho các hộ có khó khăn nhất. Mức độ hỗ trợ của các hộ công lại không vượt quá mức quy định tại khoản 6 điều 6 hoặc tiết h khoản 1 điều 7 hoặc khoản 1 điều 8 hoặc tiết g khoản 2 điều 8 của bản quy định này.

Chương III

Thủ tục thẩm quyền xét duyệt

Điều 10: Hồ sơ đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà ở của người có công với Cách mạng gồm có:

1. Đơn đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà ở của người có công với Cách mạng có xác nhận tình trạng nhà ở và đề nghị của ban chỉ đạo thực hiện quyết định 118/TTg của phường, xã, thị trấn nơi người có công với Cách mạng cư trú.

2. Các giấy tờ chứng nhận có công với Cách mạng (bản sao có chứng thực của UBND huyện, thành phố, thị xã).

Hồ sơ được lập thành 5 bộ như sau:

- Người có công với Cách mạng đề nghị hỗ trợ: 1 bộ

- UBND phường, xã, thị trấn: 1 bộ

- UBND huyện, thành phố, thị xã: 3 bộ (để trình duyệt phương án)

Điều 11: Thủ tục xét duyệt.

1. Tại UBND phường, xã, thị trấn:

a. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà ở của người có công với Cách mạng được nộp tại UBND phường, xã, thị trấn nơi họ cư trú.

b. UBND phường, xã, thị trấn có trách nhiệm kiểm tra tình trạng khó khăn về nhà ở. Căn cứ tình hình thực tế để lập kế hoạch và tổ chức xem xét hồ sơ của người có công với Cách mạng thực sự có khó khăn về nhà ở; Căn cứ vào quy hoạch đất ở, khả năng của địa phương mà đề nghị phương án giải quyết hỗ trợ cải thiện nhà ở lên UBND huyện, thành phố, thị xã giải quyết.

2. Tại UBND huyện, thành phố, thị xã.

a. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở do UBND phường, xã, thị trấn trình UBND huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm kiểm tra, xác minh; tổ chức phân loại đối tượng và mức độ hỗ trợ; đồng thời lập kế hoạch về nguồn kinh phí gồm quỹ đất nhà ở, nhà ở, quỹ tình nghĩa, ngân sách... để đảm bảo thực hiện phương án trình UBND tỉnh phê duyệt.

b. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở của UBND huyện, thành phố, thị xã nộp tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội để làm tiếp tục các thủ tục trình duyệt phương án hỗ trợ.

c. Tại các ngành: Sở Lao động - Thương binh và xã hội chủ trì phối hợp với các Sở Xây dựng , Địa chính, Tài chính - Vật giá thẩm định hồ sơ trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

4. UBND tỉnh phê duyệt, quyết định hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở trên cơ sở phương án của UBND huyện, thành phố, thị xã đã được ngành Lao động thương binh và xã hội ghi ý kiến thẩm định.

Chương IV

Tổ chức thực hiện

Điều 12: Hàng năm UBND xã, phường, thị trấn tổ chức kiểm tra nắm chắc tình hình nhà ở của từng người có cong với Cách mạng. Thống kê, phân loại theo thực trạng nhà ở, hoàn cảnh kinh tế của từng người để có đề xuất các hình thức hỗ trợ thích hợp trình UBND huyện, thành phố, thị xã xem xét giải quyết.

Điều 13: UBND huyện, thành phố, thị xã.

1. Căn cứ thực tế của địa phương; UBND huyện, thành phố, thị xã lập phương án hỗ trợ người có công với Cách mạng; chịu trách nhiệm thực hiện theo phương án được UBND tỉnh phê duyệt.

2. Phối hợp với các ngành chỉ đạo các phường, xã, thị trấn, các tổ chức kinh tế xã hội; đơn vị vũ trang nhân dân và mọi người tham gia phong trào xây dựng "quỹ tình nghĩa" từ nguồn kinh phí đóng góp của các tổ chức cá nhân nhằm góp phần cùng Nhà nước hỗ trợ người có công với Cách mạng có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở có điều kiện cải thiện nhà ở ổn định.

3. Thường xuyên báo cáo tình hình tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở địa phương cho ban chỉ đạo thực hiện quyết định 118/TTg của tinhr và UBND tỉnh.

Điều 14: Thành lập ban chỉ đạo thực hiện quyết định 118/TTg ở các cấp.

1. Thành lập ban chỉ đạo thực hiện quyết định 188/TTg các cấp do phó Chủ tịch UBND làm trưởng ban; Ngành Lao động thương binh và xã hội làm phó ban và các thành viên là đại diện các ngành: Xây dựng, Địa chính, Tài chính - Vật giá, Kế hoạch và đầu tư. Mời đại diện mặt trận tổ quốc. Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, tham gia ban chỉ đạo (có quyết định thành lập theo từng cấp).

2. Ban chỉ đạo thực hiện quyết định 188/TTg chịu trách nhiệm trực tiếp giúp UBND cùng cấp tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở.

Điều 15: Trách nhiệm các ngành.

3. Sở Lao động thương binh và xã hội là cơ quan thường trực ban chỉ đạo thực hiện quyết định 118/TTg phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Địa chính, Sở Tài chính - Vật giá, Sở kế hoạch và Đầu tư giúp ban chỉ đạo theo dõi chặt chẽ việc tổ chức thực hiện quyết định 118/TTg của Thủ tướng chính phủ và bản quy định này tại các huyện, thành phố, thị xã. Phổ biến kịp thời những kinh nghiệm mới, phát hiện uốn nắn kịp thời những sai sót lệch lạc; Tổng hợp đề xuất với UBND tỉnh để bổ sung điều chỉnh các quy định cho phù hợp với tình hình thực tế.

4. Sở Xây dựng, Sở Địa chính và các ngành có liên quan trong phạm vi chức năng quản lý của mình giúp UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc lập, thẩm định và tổ chức thực hiện phương án hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở.

5. Sở tài chính - Vật giá, Sở kế hoạch và đầu tư hàng năm phải cân đối trong kế hoạch ngân sách một khoản kinh phí để UBND tỉnh giải quyết hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở thông qua các phương án của các huyện, thành phố, thị xã được UBND tỉnh phê duyệt.

Chương V

Điều khoản thi hành

Điều 16: Xử lý vi phạm

Người nào có hành vi vi phạm trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở, lập hồ sơ sai sự thật để được hưởng chế độ đãi ngộ theo quy định này thì tuỳ theo mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo luật pháp luật hiện hành.

Điều 17: Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1995.

Điều 18: Sở Lao động thương binh và xã hội, Sở Xây dựng, Sở Địa chính, Sở Tài chính - Vật giá và Sở Kế hoạch và đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết thực hiện quy định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Hồ Xuân Hùng