ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3537/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐIHỢP THỰC HIỆN LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊNĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứLuật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứLuật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ LuậtBảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứNghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cườngsự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn2012-2020;

Căn cứQuyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phêduyệt đề án bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020;

Căn cứThông tư số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Liên BộLao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước Việt Namhướng dẫn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao độngđể nộp tiền bảo hiểm xã hội chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh;

Căn cứQuyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnhKhánh Hòa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày01 tháng 7 năm 2013 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chínhtrị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểmy tế giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh;

Xét đềnghị của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 2240/BHXH-PT ngày 05tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này, Quy chế phối hợp thực hiện Luật về bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quanliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN LUẬTVỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNHHÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3537/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Ủyban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

ChươngI

QUY ĐỊNHCHUNG

Điều1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Quy chế này quy địnhviệc phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương trong công tácthực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội (sau đây viết tắt là BHXH), bảo hiểm thấtnghiệp (sau đây viết tắt là BHTN), bảo hiểm y tế (sau đây viết tắt là BHYT).

Điều2. Mục đích, yêu cầu

1. Phát huy tối đa hiệuquả, hiệu lực việc thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhànước về BHXH, BHTN, BHYT; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy và chínhquyền các cấp, các cơ quan, tổ chức và nhân dân về BHXH, BHTN, BHYT nhằm hoànthành các mục tiêu về an sinh xã hội.

2. Việc phối hợp phảitheo đúng quy định của pháp luật hiện hành, tạo sự thống nhất trong công tác quảnlý nhà nước và hoạt động sự nghiệp BHXH, BHTN, BHYT giữa chính quyền địa phươngvà các ngành, đơn vị có liên quan.

Điều3. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bảo sự lãnh đạo,chỉ đạo tập trung của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp.

2. Xác định rõ cơ quancó trách nhiệm chính và cơ quan có trách nhiệm phối hợp trong việc thực hiệncông tác quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động sự nghiệp BHXH, BHTN, BHYTtheo đúng quy định.

3. Mọi hoạt động phốihợp phải chặt chẽ, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót trong công tác quản lý và tổ chứcthực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT.

4. Căn cứ chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn, các cơ quan chủ động trong các hoạt động phối hợp, đảm bảotính thống nhất, kịp thời, chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả.

ChươngII

NỘI DUNG PHỐIHỢP, KINH PHÍ THỰC HIỆN

Điều4. Nội dung phối hợp

1. Xây dựng chươngtrình, kế hoạch thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT hàng nămtrên địa bàn tỉnh.

2. Tuyên truyền, phổbiến chính sách pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT đến cán bộ, công chức, viên chức,người lao động và người dân trên địa bàn tỉnh.

3. Phát triển đối tượngtham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

4. Triển khai thực hiệnĐề án BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Kiểm tra, giám sát,theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYTtrên địa bàn tỉnh.

6. Xử lý các trường hợpnợ đọng, các trường hợp vi phạm việc thực hiện các chính sách, pháp luật vềBHXH, BHTN, BHYT theo đúng quy định hiện hành.

7. Giải quyết đơn thưkhiếu nại, tố cáo trong trường hợp nội dung có liên quan đến nhiều cơ quan, đơnvị.

Điều5. Kinh phí thực hiện

Kinh phí phục vụ côngtác phối hợp thực hiện pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT sử dụng từ nguồn ngân sáchtrong dự toán hàng năm được các cấp có thẩm quyền phân bổ cho từng đơn vị theonhiệm vụ được phân công, phân cấp.

ChươngIII

TỔ CHỨC THỰCHIỆN

Điều6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Là cơ quan chủ trì,tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước vềBHXH, BHTN trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Hướng dẫn, tuyêntruyền, phổ biến Luật BHXH, BHTN; kiểm tra, thanh tra, xử lý các hành vi vi phạmluật và giải quyết các khiếu nại tố cáo về BHXH, BHTN theo quy định.

3. Chỉ đạo các đơn vịtrực thuộc thực hiện tốt công tác quản lý BHXH, BHTN theo chức năng, nhiệm vụđược giao.

4. Phối hợp với Bảo hiểmxã hội tỉnh xây dựng và triển khai các chương trình phối hợp, chương trình và kếhoạch công tác hàng năm liên quan đến BHXH, BHTN.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn,kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách BHYT đối với các đối tượng người cócông, đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6tuổi, người thuộc hộ gia đình nghèo và cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nôngnghiệp, lâm nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

6. Chủ trì phối hợp vớicác ngành tổ chức thanh tra, kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính về BHXH,BHTN và căn cứ vào mức độ vi phạm để ban hành quyết định xử phạt vi phạm hànhchính theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với cơ quan cấp trên ban hành quyết định xửphạt vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

7. Chủ trì, phối hợp vớiBảo hiểm xã hội tỉnh rà soát các đơn vị nợ đọng BHXH trên địa bàn tỉnh để thựchiện áp dụng biện pháp buộc trích tiền truy nộp vào Quỹ BHXH theo đúng quy địnhtại Thông tư số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN ngày 18 tháng 02 năm 2008 củaLiên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam hướng dẫn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụnglao động để nộp tiền BHXH chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh.

8. Tiếp tục triểnkhai, thực hiện Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Ủy bannhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TUthực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị vềtăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn2012-2020.

9. Hướng dẫn các cơquan, đơn vị, tổ chức chủ động liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội để đăng ký thamgia BHXH, BHYT khi các đơn vị này thực hiện khai trình lao động.

10. Cử thanh tra Sởtham gia hoạt động của Tổ công tác liên ngành thu nợ BHXH, BHYT.

11. Hàng năm, chủ độngphối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng và thực hiện chương trình phối hợphoạt động về thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh.

12. Chủ trì, phối hợpvới Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội tỉnh tham mưu việc đưa chỉ tiêu thamgia BHXH vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh, kể từ năm2016 trở đi.

13. Quản lý chặt chẽ sốlượng đơn vị sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn tỉnh. Định kỳ hàngquý cung cấp cho BHXH tỉnh số lượng người lao động làm việc theo hợp đồng lao độngcó thời hạn từ một tháng trở lên tại các đơn vị sử dụng lao động và phân theo từngkhối doanh nghiệp, từng ngành, từng địa phương để khai thác mở rộng đối tượngtham gia BHXH.

14. Trong phạm vi lĩnhvực phụ trách, định kỳ 6 tháng và hàng năm, chủ trì, tổ chức buổi họp giao banvới đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm giải quyết, tháo gỡ những vấnđề tồn tại hoặc những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quảnlý nhà nước và tổ chức hoạt động sự nghiệp BHXH, BHTN trên địa bàn tỉnh.

Điều7. Sở Y tế

1. Là cơ quan chủ trì,tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHYTtrên địa bàn toàn tỉnh.

2. Hướng dẫn, tuyêntruyền, phổ biến Luật BHYT, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT vàcác chính sách pháp luật về BHYT có liên quan; kiểm tra, thanh tra, xử lý cáchành vi vi phạm và giải quyết các khiếu nại tố cáo về BHYT theo quy định.

3. Chỉ đạo các đơn vịtrực thuộc

- Thực hiện đúng chứcnăng, nhiệm vụ được phân cấp quản lý nhà nước về BHYT.

- Xây dựng bảng giá dịchvụ khám chữa bệnh BHYT theo đúng quy định hiện hành.

- Có kế hoạch nâng caochất lượng dịch vụ khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham giaBHYT.

4. Phối hợp với Bảo hiểmxã hội tỉnh xây dựng và triển khai các chương trình phối hợp, chương trình và kếhoạch công tác hàng năm liên quan đến BHYT.

5. Tiếp tục triểnkhai, thực hiện Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Ủy bannhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số15-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của BộChính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giaiđoạn 2012-2020.

6. Chủ trì, phối hợp vớicác sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu việc triển khai thực hiệnĐề án BHYT toàn dân của tỉnh theo quy định tại Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án BHYT toàn dân giaiđoạn 2012-2015 và 2020; thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tiến độ thựchiện Kế hoạch BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

7. Nghiên cứu, thammưu, đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng BHYT đối với người thuộc hộ gia đình cậnnghèo, học sinh, sinh viên; người thuộc hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp vàdiêm nghiệp có mức sống trung bình.

8. Chủ trì, phối hợp vớiSở Kế hoạch và Đầu tư và Bảo hiểm xã hội tỉnh tham mưu việc đưa chỉ tiêu thamgia BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh, kể từ năm2016 trở đi theo đúng quy định hiện hành.

9. Tiếp tục tham mưuviệc triển khai, thực hiện Luật BHYT, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của LuậtBHYT; Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Bộ Y tế về việc tăng cườngcông tác thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi gian lận, trục lợi Quỹ BHYT tạicác cơ sở khám chữa bệnh.

10. Trong phạm vi lĩnhvực phụ trách, định kỳ 6 tháng và hàng năm, chủ trì, tổ chức buổi họp giao banvới đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm giải quyết, tháo gỡ những vấnđề tồn tại hoặc những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quảnlý nhà nước và tổ chức hoạt động sự nghiệp BHYT trên địa bàn tỉnh.

Điều8. Bảo hiểm xã hội tỉnh

1. Là cơ quan chủ trì,tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các hoạt động sự nghiệp BHXH,BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Chịu trách nhiệmtriển khai thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện hiệu quả chế độ,chính sách BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Chủ trì và phối hợpvới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế tham mưu việc xây dựng, banhành, triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án nhằm nâng cao hiệu quả việcthực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT; tham mưu thành lập các đoàn kiểmtra liên ngành để thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật vềBHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh.

4. Tăng cường công táctuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổchức cũng như mọi người dân trong việc thực hiện các chính sách pháp luật vềBHXH, BHTN, BHYT.

5. Chủ trì, phối hợp vớiSở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở TưPháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa,Báo Khánh Hòa xây dựng và thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biếnpháp luật về BHXH, BHTN, BHYT, trong đó, lưu ý xây dựng chuyên mục, chuyêntrang để đảm bảo tính ổn định và hiệu quả trong công tác tuyên truyền.

6. Kiện toàn, củng cốhoạt động của Tổ liên ngành thu nợ BHXH, BHYT.

7. Tăng cường công táckiểm tra liên ngành để lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi viphạm pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT; chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,Sở Y tế giải quyết theo thẩm quyền và các quy định của pháp luật hiện hành.

8. Chủ trì, phối hợp vớicác cơ quan liên quan thực hiện chế độ báo cáo, cơ chế trao đổi cung cấp thôngtin về đơn vị và người tham gia cũng như chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN làm cơsở xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chế độ BHXH, BHTN, BHYTtrên địa bàn tỉnh.

9. Tiếp tục triểnkhai, thực hiện Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Ủy bannhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số15-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của BộChính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giaiđoạn 2012-2020.

10. Thường xuyên báocáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan về tình hình, kết quả, vướngmắc, tồn tại và đề xuất những giải pháp để thực hiện chế độ, chính sách BHXH,BHYT trên địa bàn tỉnh.

11. Định kỳ hàng thánglập danh sách các đơn vị nợ đọng BHXH, chuyển Thanh tra Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội để kiểm tra, giải quyết theo quy định tại Thông tư số03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Liên Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫnthủ tục buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộptiền BHXH chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh.

12. Công khai kết quảđóng BHXH, BHTN, BHYT của các đơn vị sử dụng lao động, người lao động và danhsách các đơn vị nợ BHXH, BHTN, BHYT trên Trang thông tin điện tử của Bảo hiểmxã hội tỉnh Khánh Hòa 6 tháng và cả năm.

13. Theo dõi tình hìnhthực hiện Quy chế này, định kỳ 6 tháng và hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện vềỦy ban nhân dân tỉnh.

Điều9. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Phối hợp với Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị cóliên quan tăng cường công tác tuyên truyền về chế độ chính sách BHXH, BHTN,BHYT đến người dân trên địa bàn tỉnh; thường xuyên đăng tải thông tin về tìnhhình lao động, việc làm, người lao động tham gia BHXH, BHYT; tình hình nợ BHXH;tình hình chấp hành pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT trên Cổng thông tin điện tử tỉnhKhánh Hòa.

2. Hướng dẫn các cơquan báo chí thuộc tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về chế độ,chính sách BHXH, BHTN, BHYT.

Điều10. Sở Tài chính

1. Hướng dẫn các cơquan, tổ chức, đơn vị quản lý đối tượng lập dự toán đóng BHXH, BHTN, BHYT đúngquy định của pháp luật.

2. Tham mưu Ủy bannhân dân tỉnh bố trí đủ nguồn kinh phí ngân sách đóng và hỗ trợ đóng BHTN,BHYT.

3. Hàng quý, chuyển đầyđủ và kịp thời nguồn kinh phí ngân sách đóng và hỗ trợ đóng BHTN, BHYT cho cơquan bảo hiểm xã hội theo quy định.

Điều11. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Phối hợp với cácđơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đưa chỉ tiêu phát triển đốitượng tham gia BHXH, BHYT vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hộihàng năm của tỉnh, kể từ năm 2016 trở đi; lồng ghép các nội dung, chỉ tiêu vềBHXH, BHTN, BHYT vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội củatỉnh.

2. Phối hợp với Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố trong việc xây dựng các kế hoạch thực hiện Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiệnChương trình hành động số 15-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vớicông tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020.

3. Cung cấp danh sáchcác doanh nghiệp mới đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, giảithể, phá sản theo đề nghị của cơ quan bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện thuận lợiđể Bảo hiểm xã hội tỉnh được tiếp cận với dữ liệu, thông tin về doanh nghiệp đểkhai phục vụ việc thực hiện các chính sách pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT.

4. Hướng dẫn các cánhân, tổ chức thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp, chủ động liên hệ cơquan bảo hiểm xã hội để đăng ký tham gia BHXH, BHYT theo đúng quy định hiệnhành.

Điều12. Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Chủ trì, phối hợp vớiBảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền và tổ chức để học sinhtham gia BHYT bắt buộc theo quy định của pháp luật.

2. Chủ trì, phối hợp vớiSở Y tế, các đơn vị liên quan hướng dẫn thành lập, kiện toàn hệ thống y tế trườnghọc để chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với học sinh.

3. Thanh tra, kiểm traviệc thực hiện các quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tếcũng như quy định về chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với học sinh.

4. Chỉ đạo các PhòngGiáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc Luật BHYT,Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% họcsinh tham gia BHYT trở thành một trong những nhiệm vụ phải thực hiện của cáctrường học, của ngành. Đưa chỉ tiêu tham gia BHYT học sinh là tiêu chí xét thiđua khen thưởng đối với các đơn vị, người đứng đầu các đơn vị.

Điều13. Sở Nội vụ

1. Tham mưu Ủy bannhân dân tỉnh việc thành lập, kiện toàn các tổ chức chỉ đạo hoặc tư vấn vềBHXH, BHTN, BHYT trên cơ sở đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh và các ngành cóliên quan.

2. Phối hợp với Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc thực hiệnchế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT đối với cán bộ, công chức, viên chức do tỉnhquản lý.

3. Tham mưu Ủy bannhân dân tỉnh ban hành quy định về tiêu chí xét thi đua của các cơ quan, đơn vịtrên địa bàn tỉnh có liên quan đến việc thực hiện BHXH, BHTN, BHYT theo đề nghịcủa các đơn vị có liên quan.

Điều14. Sở Tư pháp

Đưa nội dung phổ biếngiáo dục pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT vào kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luậthàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liênquan triển khai thực hiện kế hoạch.

Điều15. Sở Xây dựng

Đưa kết quả tham giavà đóng BHXH, BHTN, BHYT thành một trong những điều kiện dự thầu.

Điều16. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì phối hợp với Bảohiểm xã hội tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện xâydựng nông thôn mới trên lĩnh vực y tế, trong đó phấn đấu thực hiện đạt và vượtchỉ tiêu 70% dân số tại các xã xây dựng nông thôn mới.

Điều17. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

1. Thực hiện nghiêm chứcnăng quản lý nhà nước về BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn theo quy định của phápluật.

2. Thường xuyên chỉ đạocác cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc thực hiện đúng quy định của pháp luật vềBHXH, BHTN, BHYT.

3. Chỉ đạo các cơ quanchuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật BHXH, BHTN, BHYT tạiđịa phương; đồng thời, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạmLuật BHXH, BHTN, BHYT nhất là các hành vi nợ đọng, trốn đóng BHXH.

4. Chỉ đạo Đài Truyềnthanh - Truyền hình cấp huyện dành thời lượng phát sóng tuyên truyền, phổ biếncác chính sách BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động, các đơn vị sử dụng lao động,các tổ chức, đơn vị, trường học, người dân tại địa phương.

5. Tiếp tục triểnkhai, thực hiện Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Ủy bannhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số15-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của BộChính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giaiđoạn 2012-2020.

6. Tăng cường quản lý,chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức thực hiện tốtcác nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàndân trên địa bàn tỉnh.

7. Có kế hoạch đưa chỉtiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT vào chương trình, kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội hàng năm của huyện, thị xã, thành phố, phù hợp với điềukiện thực tế của địa phương.

8. Tổ chức thanh tra,kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHXH, BHYT theo thẩmquyền và đúng quy định pháp luật hiện hành.

9. Chỉ đạo triển khaiviệc điều tra, rà soát lập và phê duyệt danh sách để chuyển cơ quan bảo hiểm xãhội in thẻ BHYT kịp thời đối với các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợxã hội, người khuyết tật, người cao tuổi, người thuộc hộ gia đình nghèo và cậnnghèo, người thuộc hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp và diêm nghiệp có mức sốngtrung bình, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân sinh sống tại các xã đảo (đốivới các địa phương có xã đảo) tại địa phương.

10. Chỉ đạo Ủy bannhân dân các xã, phường, thị trấn lập danh sách trẻ em dưới 6 tuổi ngay sau khitrẻ được cấp giấy khai sinh để chuyển cơ quan bảo hiểm xã hội in thẻ BHYT kịpthời; cuối mỗi năm tổng hợp danh sách trẻ em dưới 6 tuổi còn trong độ tuổi đếnngày 31 tháng 12, chuyển cho cơ quan BHXH huyện, thị xã, thành phố để rà soát,kiểm tra, đối chiếu trẻ em đã được cấp thẻ hay chưa được cấp thẻ. Danh sách phảiđầy đủ các tiêu thức theo quy định hiện hành.

11. Trong phạm vi lĩnhvực phụ trách, định kỳ 6 tháng và hàng năm, tổ chức buổi họp giao ban với đạidiện các cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm giải quyết, tháo gỡ những vấn đề tồntại hoặc những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lýnhà nước và tổ chức hoạt động sự nghiệp BHXH, BHTN tại địa phương.

12. Chịu trách nhiệmtrước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện các chính sách pháp luật vềBHXH, BHTN, BHYT toàn dân tại địa phương.

Điều18. Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

1. Phối hợp với Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biếncác chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT trong phạm vi quản lý.

2. Phối hợp với Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh kiểm tra, giám sát việc chấphành quy định của pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT của các tổ chức và cá nhân hoạtđộng tại các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Vân Phong.

Điều19. Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Khánh Hòa

1. Phối hợp với Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao độngtỉnh và đơn vị liên quan xây dựng chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền, phổ biếnvề các chính sách pháp luật BHXH, BHTN, BHYT.

2. Tăng cường phản ánhvề tình hình và kết quả thực hiện BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh, nêu gươngnhững tổ chức cá nhân thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT; đồngthời, phản ánh những cá nhân và đơn vị vi phạm, nhất là những đơn vị nợ đọng,trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT.

Điều20. Cục Thuế tỉnh

1. Chỉ đạo các đơn vịtrực thuộc tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan BHXH nắm được số liệu về các đơnvị sử dụng lao động có đăng ký mã số thuế (bao gồm cả số lao động hưởng lương,tổng quỹ lương quyết toán thuế).

2. Yêu cầu các đơn vịsử dụng lao động chấp hành đúng chế độ BHXH, BHTN, BHYT trong công tác quản lýthuế.

3. Hướng dẫn các cơquan, tổ chức liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội để đăng ký tham gia BHXH, BHYTkhi các cơ quan, tổ chức này đến đăng ký thuế.

4. Chỉ đạo các đơn vịtrực thuộc phối hợp với cơ quan BHXH đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nộpBHXH đúng quy định của pháp luật. Không quyết toán thuế TNDN đối với các doanhnghiệp nợ BHXH, BHYT.

Điều21. Thanh tra tỉnh

1. Chỉ đạo các đơn vịtrực thuộc đưa nội dung thanh tra về BHXH, BHTN, BHYT vào chương trình, kế hoạchcông tác thanh tra hàng năm.

2. Phối hợp với Bảo hiểmxã hội tỉnh và các cơ quan có liên quan tham mưu việc xử lý vi phạm pháp luật vềBHXH, BHTN, BHYT của các cá nhân và tổ chức theo thẩm quyền.

3. Hàng năm thực hiệnthanh tra các đơn vị nợ BHXH, BHYT theo đúng quy định hiện hành.

Điều22. Công an tỉnh

1. Chỉ đạo các đơn vịtrực thuộc thực hiện công tác đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luậttrong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT.

2. Phối hợp với Bảo hiểmxã hội tỉnh thực hiện các nội dung phối hợp công tác trong phòng, chống tội phạmvà các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ trật tự quản lý kinh tế và đảmbảo trật tự an toàn xã hội tại các đơn vị thuộc hệ thống bảo hiểm xã hội.

3. Tham gia hoạt độngcủa Tổ công tác liên ngành thu nợ BHXH, BHYT.

Điều23. Cục Thi hành án dân sự

Chỉ đạo các đơn vị trựcthuộc thi hành các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật đối vớicác vụ án do cơ quan bảo hiểm xã hội khởi kiện để đòi nợ BHXH, BHTN, BHYT.

Điều24. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa

Chỉ đạo các ngân hàngthương mại, tổ chức tín dụng thực hiện việc buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửicủa người sử dụng lao động để nộp tiền BHXH chưa đóng, chậm đóng và tiền lãiphát sinh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tàichính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều25. Ban Dân tộc

Điều tra, rà soát lậpdanh sách in thẻ BHYT đối với đồng bào dân tộc thiểu số kịp thời, đầy đủ vàchính xác, tránh trường hợp trùng thẻ.

Hàng năm, phối hợp vớicơ quan bảo hiểm xã hội đối chiếu, xác định số lượng đồng bào dân tộc thiểu sốđã được cấp thẻ hoặc chưa được cấp thẻ để có biện pháp giải quyết kịp thời.

Điều26. Liên đoàn Lao động tỉnh

1. Hàng năm, phối hợpvới Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng và thực hiện tốt Quy chế phối hợp về thực hiệnchính sách pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tham gia kiểmtra, giám sát việc tổ chức thực hiện Luật BHXH, BHTN, BHYT tại các cơ quan,doanh nghiệp, bảo đảm cho người lao động được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủvà hưởng chính sách đúng quy định. Đưa chỉ tiêu tham gia BHYT vào tiêu chí đểxét cơ quan đạt cơ quan văn hóa và tổ chức công đoàn vững mạnh.

2. Tham gia triểnkhai, tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH, BHTN, BHYT.

3. Kiểm tra, giám sátvà chỉ đạo các tổ chức công đoàn trực thuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiệnchế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT để đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đángcủa người lao động.

Điều27. Hội Nông dân tỉnh

1. Tuyên truyền, phổbiến và vận động hội viên Hội Nông dân tham gia BHXH, BHYT đầy đủ.

2. Tham gia giám sátviệc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT của các tổ chức và cánhân; kiến nghị các tổ chức và cá nhân thực hiện có trách nhiệm giải quyết nhữngvướng mắc hoặc các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác BHXH, BHTN, BHYT.

Điều28. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xãhội

1. Chỉ đạo các đơn vịthành viên thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chế độ,chính sách BHXH, BHTN, BHYT.

2. Vận động và hỗ trợhội viên các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tham gia BHXH, BHYT đầy đủ; đềxuất các chính sách hỗ trợ nông dân tự nguyện tham gia BHYT.

3. Tham gia giám sátviệc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT của các tổ chức và cánhân; kiến nghị các tổ chức và cá nhân thực hiện có trách nhiệm giải quyết nhữngvướng mắc hoặc các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác BHXH, BHTN, BHYT.

4. Phối hợp với các sở,ngành, địa phương có liên quan phát động phong trào và vận động các tầng lớpnhân dân tích cực tham gia BHXH, chương trình BHYT toàn dân; vận động các cơquan, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ thêm kinh phí (ngoài mức hỗ trợ của Nhà nước)để 100% người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh được tham giaBHYT./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc