THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------------

Số: 357/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ KÝ NGHỊ ĐỊNH THƯ SỐ 2 VỀ

QUYỀN VẬN CHUYỂN 5 THUỘC HIỆP ĐỊNH VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG

GIỮA CHÍNH PHỦ CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á

VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 1061/TTr-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý Dự thảo Nghị định thư số 2 về quyền vận chuyển 5 thuộc Hiệp định vận chuyển hàng không giữa Chính phủ các Quốc gia thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Điều 2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ký Nghị định thư nêu trên.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: GTVT, KHĐT, NG, TP, Công Thương, Công an, Quốc phòng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Vụ KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(2).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?