HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 36/CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 1988

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 36/CT NGÀY 30-1-1988

VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU,

THUẾ NHẬP KHẨU HÀNG MẬU DỊCH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;

Thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu hàng mậu dịch ngày 29 tháng 12 năm 1987.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Trong khi Ngân hàng Nhà nước chưa công bố tỷ giá chính thức của đồng Việt Nam so với đồng tiền các nước, việc tính thuế xuất nhập khẩu tạm thời áp dụng tỷ giá kết toán nội bộ là:

- 150 đồng Việt Nam bằng một Rúp chuyển nhượng.

- 225 đồng Việt Nam bằng một đô-la Mỹ.

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 2 năm 1988. Các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đang cập nhật

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt