THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3602/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 17 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CẢI CÁCH THỦTỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH,HỘ KHẨU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2006 -2010;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướngChính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thôngtại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;
Căn cứ Chương trình hành động số 204 CTr/UBND ngày 18 tháng 01 năm 2008 của Ủyban nhân dân tỉnh thực hiện cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2008 - 2010của tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình, Kế hoạch Cải cách hành chính năm2008 của tỉnh Ninh Thuận;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 455/TTr-STP ngày 26 tháng 5năm 2008 (kèm theo Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liênthông” trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch, hộ khẩu) và đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ tại Tờ trình số 222 /TTr-SNV ngày 06 tháng 6 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tụchành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch, hộkhẩu theo Tờ trình số 455/TTr-STP ngày 26 tháng 5 năm 2008 (kèm theo Quyết địnhnày).

Điều 2. Giao trách nhiệm:

1. Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp vớiCông an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức, chỉ đạo triển khaithực hiện nội dung Đề án được phê duyệt chậm nhất là ngày 01 tháng 8 năm 2008.

2. Thủ trưởng các sở, ngành và cáccơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp thực hiện Đề án được phêduyệt kèm theo Quyết định này. Định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, năm báo cáotình hình thực hiện Đề án về Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh(qua Sở Nội vụ).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tàichính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quancó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định số 3602/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Thuận : Về việc phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch, hộ khẩu