THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 362/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc đầu tư Đại học quốc gia Hà Nội bước I (tại Hà Nội)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định 177/CP ngày 20 tháng 10 năm 1994 ban hành kèm theo Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng của Chính phủ;

Căn cứ báo cáo của Hội đồng thẩm định dự án đầu tư cấp Nhà nước tại công văn số 1189/UB-VPTĐ ngày 20 tháng 4 năm 1995;

Xét báo cáo nghiên cứu khả thi: Đại học Quốc gia Hà Nội bước 1 tại Hà Nội kèm theo Tờ trình số 17321/GDĐT ngày 29/3/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tờ trình số 17/KHTC ngày 20/2/1995 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội theo các bước phù hợp với khả năng bố trí của ngân sách để nhanh chóng đưa Đại học Quốc gia Hà Nội thành Đại học tiêu biểu trong hệ thống giáo dục Đại học.

Điều 2. Về dự án tiền khả thi Đại học Quốc gia Hà Nội tại huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây, Thủ tướng Chính phủ giao: Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính và các ngành, các địa phương liên quan xúc tiến gấp việc lập dự án tiền khả thi trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 7 năm 1995, để Chính phủ xem xét quyết định việc đầu tư xây dựng tại địa điểm mới (Thạch Thất - Hà Tây) trong thời gian ngắn nhất. Các ngành, các địa phương có trách nhiệm cùng Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ này; nếu có vướng mắc vượt quá thẩm quyền của các Bộ và địa phương liên quan, Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm báo cáo để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 3. Trước mắt, trong khi chờ đợi xây dựng cơ sở mới của Đại học Quốc gia Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư Đại học Quốc gia Hà Nội bước I tại thành phố Hà Nội với nội dung sau:

1. Tên dự án: Đầu tư bước I Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Cơ quan chủ đầu tư: Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Hình thức đầu tư: Nâng cấp, cải tạo và có xây dựng mới.

4. Hình thức tổ chức quản lý thực hiện dự án: Chủ nhiệm điều hành dự án.

5. Địa điểm xây dựng và diện tích sử dụng đất:

Khu vực Cầu Giấy huyện Từ Liêm và khu vực Thượng Đình quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Diện tích sử dụng đất trong khuôn viên của trường Đại học Sư phạm Hà nội I, Đại học Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội và Đại học Tổng hợp Hà Nội.

6. Mục tiêu đầu tư và các khối lượng chính:

Trung tâm Đại học Quốc gia Hà Nội: 5.100 m2 sàn.

Đại học đại cương: Quy mô 4.400 học sinh 27.450 m2 sàn.

Cải tạo mở rộng và nâng cấp nhà liên hợp tại khu Thượng Đình: 1.600 m2 sàn.

Dùng vốn OPEC đầu tư chiều sâu về thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học cho 3 ngành: Vật lý, Sinh học, Hoá học.

Dùng vốn trong nước đầu tư chiều sâu về thiết bị; phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học cho các ngành khác.

Sau khi cơ sở mới của Đại học Quốc gia Hà Nội tại huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây đi vào hoạt động, số thiết bị này sẽ được chuyển tới cơ sở mới.

7. Cấp công trình: Cấp II

Bậc chịu lửa: Bậc II

8. Tổng mức đầu tư:

Tổng số: 132 tỷ đồng.

Xây lắp: 56,64 tỷ đồng.

Thiết bị: 71,15 tỷ đồng.

Kiến thiết cơ bản: 4.21 tỷ đồng.

9. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước bao gồm:

Vốn vay quỹ OPEC: 7 triệu USD (trong đó mua thiết bị 5 triệu USD),

Vốn trong nước: 55 tỷ đồng.

10. Phương thức tổ chức thực hiện đầu tư: Đấu thầu theo quy chế hiện hành.

11. Tiến độ thực hiện: 1995 - 1998.

Điều 4. Tổ chức thực hiện.

1. Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện đầu tư bước 1 tại Hà Nội, hoàn tất các công việc chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị xây dựng để có đủ điều kiện triển khai xây dựng và thực hiện đúng tiến độ xây dựng.

2. Văn phòng Kiến trúc sư trưởng thành phố Hà Nội có ý kiến về kiến trúc bước 1 tại khu vực Hà Nội.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước cùng Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng nhất là nguồn vốn vay của quỹ OPEC.

Các cơ quan có trách nhiệm cấp vốn đủ và nhanh chóng để triển khai đúng tiến độ đã quy định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tây, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng Chính phủ

Đang cập nhật

(Đã ký)

Nguyễn Khánh