ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết hỗ trợ kinh phí cho các Chùa Khmertrong tỉnh Bạc Liêu để xây dựng Lò Hỏa táng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND-UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

- Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN;

- Căn cứ Quyết định số 3903/QĐ-BTC ngày 29/11/2006 của Bộ Tài chính về việc bổ sung có mục tiêu chi sự nghiệp bảo vệ môi trường của Ngân sách Trung ương năm 2006;

- Căn cứ Công văn số 1826/UBND-VX ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc cho chủ trương thực hiện việc hỗ trợ xây dựng Lò Hỏa táng tại các Chùa Khmer trong tỉnh;

Xét Tờ trình số 57/TTr-STC ngày 18/02/2008 của Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giải quyết hỗ trợ kinh phí cho các Chùa Khmer trong tỉnh Bạc Liêu để xây dựng Lò Hỏa táng, cụ thể như sau:

1. Số tiền: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng chẵn), trong đó:

- Hỗ trợ trực tiếp chi phí xây dựng cho 09 chùa, số tiền: 975.000.000 đồng;

- Chi phí khác của Ban Tôn giáo-Dân tộc tỉnh, số tiền: 25.000.000 đồng;

2. Nguồn chi: Trung ương bổ sung có mục tiêu chi sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2006;

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao cho Ban Tôn giáo-Dân tộc tỉnh chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát và hướng dẫn các Chùa được hỗ trợ kinh phí sử dụng đúng mục đich, xây dựng đúng theo thiết kế được duyệt;

Ban Tôn giáo-Dân tộc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, quản lý sử dụng kinh phí và thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành (đối với chi phí khác).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, các đơn vị có tên tại điều 1 và các ngành chức năng có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Bế