ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3686/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 11 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TIÊU CHÍ CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ XÂYDỰNG VÀ KHAI THÁC BẾN XE TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 08/2005/QĐ-BGTVT ngày10/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định về bếnxe ôtô khách;

Căn cứ Quyết định số 15/2007/QĐ-BGTVT ngày26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định về quảnlý hoạt động bến xe;

Căn cứ Thông báo số 277-TB/TU ngày 06/8/2007của Ban Thường vụ tỉnh ủy về Đề án vận tải khách công cộng bằng xe buýt, Dự ánđầu tư bến xe của tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vậntải tại Tờ trình số 571/TTr-SGTVT ngày 28/8/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Tiêu chí chọn nhà đầutư xây dựng và khai thác bến xe tỉnh (kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Giao trách nhiệm cho:

1. Sở Giaothông vận tải tổ chức công bố nội dung các tiêu chí chọn nhà đầu tư xây dựng vàkhai thác bến xe tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; chủ trì, phốihợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan và địa phương liên quan kêu gọi, lựachọn và đề xuất nhà đầu tư có năng lực, đáp ứng các tiêu chí nêu tại Điều 1Quyết định này, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tưđược lựa chọn thực hiện theo các quy định về đầu tư xây dựng bến xe; đề xuấtcác chính sách ưu đãi đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiệnthực tế tại địa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt để triểnkhai thực hiện đối với nhà đầu tư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xâydựng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố,thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Hoà

TIÊU CHÍ

CHỌN NHÀ ĐẦU TƯXÂY DỰNG BẾN XE TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3686/QĐ-UBND ngày 11/9/2007 của Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

I. NỘI DUNG ĐẦU TƯ

Xây dựng và tổ chức khai thác Bến xe tỉnh vớicác nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Quy mô bến xe:

Bến xe loại 1 theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BGTVT ngày 10/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về bến xeôtô khách.

Diện tích xây dựng: 20.900m2, trongđó diện tích đậu xe trong tỉnh là 1.920m2 và diện tích đậu xe ngoàitỉnh là 1.008m2.

1.2. Địa điểm: xã Thành Hải, thành phốPhan Rang - Tháp Chàm.

1.3. Các hạng mục chính:

a) Nhà điều hành: tổng diện tích sàn xây dựng là890m2.

b) Nhà dịch vụ bảo trì sửa chữa: diện tích xâydựng 250m2.

c) Nhà dịch vụ ký gửi hàng hoá: diện tích xâydựng 75m2.

d) Nhà vệ sinh: diện tích xây dựng là 112m2.

e) Sân đường: kết cấu mặt sân gồm 2 loại:

- Kết cấu áo đường mềm.

- Kết cấu áo đường cứng.

f) Hệ thốngđèn chiếu sáng: bố trí đèn cao áp phân tán trong khu vực bến xe;

g) Hệ thống cấp thoát nước: hệ thống cấp nướcđược nối với đường ống chính hiện hữu bằng ống PVC D60, ống STK D60 và được đưađến các họng chữa cháy, hệ thống tưới, bể dự trữ chữa cháy;

h) Tường rào: xây dựng theo chu vi đất, bố trí 3cổng ra vào, kết cấu móng trụ bêtông cốt thép, móng tường rào xây đá chẻ, tườngxây gạch trên có gắn hoa sắt;

1.4. Tổng mức đầu tư: 22.746.534.000đồng (hai mươi hai tỷ bảy trăm bốn mươi sáu triệu năm trăm ba mươibốn nghìn đồng),trong đó:

- Vốn ngân sách tỉnh: phần chi phí bồi thườnggiải toả, chi phí lập dự án và chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật đến hàng ràocông trình.

- Vốn của nhà đầu tư: đầu tư xây dựng và tổ chứckhai thác bến xe.

Các thông sốvà tổng mức đầu tư trên có tính tham khảo. Nhà đầu tư có quyền đề xuất phươngán xây dựng và nguồn vốn đầu tư phù hợp nhưng phải đáp ứng yêu cầu Bến xe loại1 và không vượt quá phạm vi diện tích đã được quy hoạch.

II. TIÊU CHÍ CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

1. Điều kiện pháp lý:

a) Có đăng ký kinh doanh hoạt động khai thác bếnxe theo quy định;

Ưu tiên cho nhà đầu tư mở doanh nghiệp và đăngký kinh doanh tại Ninh Thuận;

b) Việc đầu tư, xây dựng bến xe được thực hiệntheo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng.

2. Điều kiện về năng lực tài chính:

a) Vốn tự có: vốn tự có của nhà đầu tư phải đạtít nhất 30% nhu cầu vốn cho việc xây dựng bến xe theo quy mô nhà đầu tư đăngký. Vốn của nhà đầu tư được tính bằng đồng Việt Nam (tiền mặt hay tài khoản tạingân hàng), ngoại tệ tự do chuyển đổi và các tài sản hợp pháp khác để thực hiệnhoạt động đầu tư trực tiếp hoặc đầu tư gián tiếp.

Ưu tiên cho nhà đầu tư ứng trước kinh phí bồithường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào, sẽđược khấu trừ dần vào tiền thuê đất hằng năm;

b) Vốn do ngân hàng bảo lãnh: phần vốn cònthiếu, nhà đầu tư phải có bảo lãnh của ngân hàng về việc cung cấp vốn đáp ứngđủ nhu cầu vốn cho việc xây dựng bến xe mà nhà đầu tư đăng ký.

3. Các tiêu chí về đầu tư:

a) Khả năng và quy mô đầu tư:

Nhà đầu tư phải đầu tư theo quy mô Bến xe loại 1được quy định tại Điều 6 Quyết định số 08/2005/QĐ-BGTVT ngày 10/01/2005 của BộGiao thông vận tải về việc ban hành Quy định về bến xe ôtô khách, phù hợp vớicảnh quan, không làm ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trìnhngầm trong khu vực, đáp ứng yêu cầu về bảo đảm trật tự an ninh, vệ sinh môi trườngvà phòng chống cháy nổ.

Nhà đầu tư cần lập dự án đầu tư sơ bộ và dự toánxây dựng bến xe gửi kèm hồ sơ đăng ký để các cơ quan chức năng của tỉnh xem xét.

Ưu tiên nhà đầu tư xây dựng bến xe có kiểu dángkiến trúc đẹp, hiện đại, khang trang, đa dạng dịch vụ, giải quyết được nhiềuviệc làm cho lao động tại địa phương;

b) Tiến độ và thời gian thực hiện: ưu tiên chocác nhà đầu tư có khả năng triển khai dự án trong năm 2007 và hoàn thành toànbộ, đưa vào khai thác trong năm 2008; đồng thời có thời gian độc quyền khaithác bến xe thấp nhất;

c) Giải quyết lao động bến xe cũ: ưu tiên chonhà đầu tư tiếp nhận toàn bộ lao động của bến xe cũ vào làm việc và trả lươngtheo thoả thuận.