THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DỰ ÁN DO QUỸ HỘI NHẬP ASEAN - NHẬT BẢN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI CHO TRUNG TÂM HÀNH ĐỘNG VÀ KHẮC PHỤC BOM MÌN VIỆT NAM
-------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ pháttriển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;
Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 07/TTr-BLĐTBXH ngày 27 tháng 02 năm 2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt văn kiện Dự án “Rà phá bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại các huyện Kỳ Anh, Hương Sơn và Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Quỹ hội nhập ASEAN - Nhật Bản như đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn nêu trên với một số nội dung chính sau:

>> Xem thêm:  Những rủi ro khi vắng mặt không lý do tại tòa án buổi hòa giải và giải quyết việc ly hôn ?

1. Tên Dự án: Rà phá bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại các huyện Kỳ Anh, Hương Sơn và Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
2. Nhà tài trợ: Chính phủ Nhật Bản thông qua Quỹ Hội nhập ASEAN - Nhật Bản (JAIF).
3. Cơ quan chủ quản: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
4. Chủ dự án: Trung tâm Hành động khắc phục bom mìn Việt Nam (VBMAC).
5. Mục tiêu và các kết quả chủ yếu của dự án:
Mục tiêu tổng thể: Thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội góp phần vào xây dựng và bảo vệ đất nước.
Mục tiêu cụ thể: Dự án làm sạch bom mìn, vật nổ trên diện tích 2.550 ha đất đai bị ô nhiễm nặng nề do bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh tại 12 xã thuộc 3 huyện của tỉnh Hà Tĩnh, với độ sâu dò tìm đến 5m tính từ mặt đất tự nhiên hiện tại trở xuống.
6. Tổng kinh phí thực hiện Dự án: 3.970.526 USD, toàn bộ là viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản thông qua Quỹ JAIF.
7. Thời gian dự kiến thực hiện Dự án: Trong 25 tháng kể từ ngày Dự án được phê duyệt (trong đó thời gian thi công tại thực địa là 24 tháng).
8. Địa điểm thực hiện các huyện: Kỳ Anh, Hương Sơn và Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn giải quyết tranh chấp tài sản chung, tài sản riêng khi ly hôn?

9. Cơ chế quản lý tài chính: Chủ dự án VBMAC thực hiện chế độ quản lý tài chính dự án viện trợ nước ngoài theo quy định hiện hành của Việt Nam và quy định của Nhà tài trợ.
Điều 2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ký kết Văn kiện Dự án với Nhà tài trợ và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và chính quyền các địa phương thuộc địa bàn Dự án tổ chức triển khai thực hiện theo các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao,
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: NC, TH, HC;
- Lưu: VT, QHQT (2).GT
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

>> Xem thêm:  Hủy việc kết hôn trái pháp luật trong những trường hợp nào ?