THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 37/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởngvà Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (Tờ trình số 8134/TT-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờtrình số 1729/TTr-BTĐKT ngày 18 tháng 12 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho:

1. Trường Trung học cơ sở BạchLiêu, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An;

2. Trường Mầm non Hoa Thành,huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An,

Đã có nhiều thành tích trongcông tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2004-2005 đến năm học 2006-2007, gópphần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Nghệ An, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương, các tậpthể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- UBND tỉnh Nghệ An;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng