ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 375/2008/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 23 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

SỬAĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHINHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNHSỐ 363/2007/QĐ-UBND NGÀY 28 THÁNG 12 NĂN 2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINHTHUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINHTHUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thihành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việcbồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mụcđích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về việcquy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất,thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái địnhcư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT /BTC-BTNMT ngày 31 tháng 01 năm 2008 củaBộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều củaNghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về việc quyđịnh bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thựchiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khiNhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhândân tỉnh Ninh Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị quyếtsố 13/2007/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh banhành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trênđịa bàn tỉnh Ninh Thuận;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3074/TTr-STC ngày 15tháng 12 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sungmột số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thuhồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số363/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận,cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều10 (Bồi thường, hỗ trợ đối với đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân):

“2. Đất nông nghiệp xen kẽ trongkhu dân cư, đất vườn ao liền kề với đất ở trong khu dân cư, đất nông nghiệptrong địa giới hành chính phường, ngoài việc được bồi thường theo giá đất nôngnghiệp cùng mục đích sử dụng, còn được hỗ trợ bằng tiền; mức hỗ trợ bằng 40%giá đất ở liền kề. Giá đất ở liền kề được xác định như sau :

- Tính từ mép đường giao thôngtrong phạm vi đến 50 mét: giá đất ở để tính hỗ trợ cho đất nông nghiệp bằng giáđất ở quy định tại đường đó;

- Tính từ mép đường giao thôngtừ trên 50 mét: giá đất ở để tính hỗ trợ cho đất nông nghiệp bằng 50% mức hỗtrợ trong phạm vi 50 mét.

Giá đất ở liền kề áp dụng bảnggiá đất tại thời điểm Ủy ban nhân dân tỉnh công bố vào ngày 01 tháng 01 hằngnăm.

Đối với thửa đất nông nghiệp xenkẽ trong khu dân cư, đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dâncư, đất nông nghiệp trong địa giới hành chính phường bị thu hồi mà có ranh giớitiếp giáp với nhiều thửa đất có giá khác nhau thì giá đất để tính tiền hỗ trợlà giá bình quân của các thửa đất ở liền kề; trường hợp các thửa đất liền kềkhông phải là đất ở thì giá đất ở làm căn cứ để tính tiền hỗ trợ là giá đất ởcủa thửa đất có nhà ở gần nhất hoặc giá đất ở bình quân của các thửa đất có nhàở gần nhất”.

2. Sửa đổi điểm 2.3 khoản 2 Điều24 (Xử lý các trường hợp bồi thường, hỗ trợ cụ thể về nhà, công trình):

“2.3. Nhà, công trình khác đượcxây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 trên đất không đủ điều kiện được bồithường theo quy định tại Điều 8 của Quy định này, hoặc xây dựng trên đất nôngnghiệp mà khi xây dựng vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bốvà cắm mốc hoặc vi phạm hành lang bảo vệ công trình đã được cắm mốc thì khôngđược bồi thường, hỗ trợ; trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự nguyệntháo dỡ, di dời thì được cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ chi phí tháo dỡ, didời tối đa không quá 30% giá trị thiệt hại về nhà ở, công trình khác”.

3. Bổ sung Điều 26 (Bồi thườngvề di chuyển mồ mả):

“- Đối với mộ mai táng dưới 01năm (theo giấy chứng tử hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấnnơi có đất bị thu hồi) ngoài tiền đã được bồi thường thì được hỗ trợ thêm1.500.000 đồng (một triệu, năm trăm nghìn đồng)/mộ;

- Đối với mộ mai táng từ 01 nămđến 02 năm (theo giấy chứng tử hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường,thị trấn nơi có đất bị thu hồi) ngoài tiền đã được bồi thường thì được hỗ trợthêm 1.000.000 đồng (một triệu đồng)/mộ;

- Đối với mộ mai táng từ trên 02năm đến 03 năm (theo giấy chứng tử hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân xã,phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi) ngoài tiền đã được bồi thường thì đượchỗ trợ thêm 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng)/mộ”.

4. Sửa đổi khoản 3 Điều 31 (Hỗtrợ di chuyển):

“3. Người bị thu hồi đất ở,không còn chỗ ở khác; trong thời gian chờ tạo lập chỗ ở mới (bố trí vào khu táiđịnh cư), được bố trí nhà ở tạm không phải trả tiền thuê nhà trong thời giankhông quá 6 (sáu) tháng hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà ở với mức 3.000.000 đồng/mộthộ/06 tháng (kể từ ngày giao đất tái định cư).

Trước khi giao đất tái định cư,cơ quan được giao nhiệm vụ tái định cư phải có thông báo bằng văn bản cho từnghộ về thời gian bố trí đất tái định cư, địa điểm và thời gian bố trí nhà tạmhoặc các hộ tự lo chỗ ở tạm làm cơ sở cho việc tính hỗ trợ tiền thuê nhà ở”.

5. Sửa đổi khoản 1 Điều 32 (Hỗtrợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất):

“1. Hộ gia đình, cá nhân trựctiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi trên 30% diện tích đất nôngnghiệp và diện tích thu hồi từ 300m2 trở lên được hỗ trợ ổn định đời sống trongthời gian 03 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 06 thángnếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điềukiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khókhăn thì thời gian hỗ trợ là 12 tháng. Mức hỗ trợ bằng tiền cho 01 nhân khẩu/01tháng tương đương 30 kg gạo, mức giá theo thông báo giá gạo thường của Sở Tàichính tại thời điểm áp giá”.

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 vàkhoản 3 Điều 36 (Hỗ trợ khác):

a) Sửa đổi khoản 1 Điều 36:

“1. Hỗ trợ giá bồi thường đấtnông nghiệp thuần (đất nông nghiệp không xen kẽ trong khu dân cư, đất vườn aokhông liền kề với đất ở trong khu dân cư) cho người bị thu hồi đất thuộc dự ánnằm dọc sát tuyến đường giao thông chính, tuyến kênh chính; dự án liền kề vớikhu công nghiệp, khu thương mại, khu du lịch, khu đô thị mới không phải đấtnông nghiệp thuộc quy định tại Điều 43 Nghị định 84/2007/NĐ-CP cụ thể như sau:

Người có đất nông nghiệp bị thuhồi ngoài việc bồi thường giá đất nông nghiệp còn được hỗ trợ 10% giá đất ởliền kề, giá đất ở liền kề xác định như sau:

- Tính từ mép đường giao thông,mép ngoài tuyến kênh chính, ranh giới khu công nghiệp, khu thương mại, khu dulịch, khu đô thị mới trong phạm vi đến 50 mét: giá đất ở để tính hỗ trợ cho đấtnông nghiệp bằng giá đất ở quy định tại khu vực đó;

- Tính từ mép đường giao thông,mép ngoài tuyến kênh chính, ranh giới khu công nghiệp, khu thương mại, khu dulịch, khu đô thị mới từ trên 50 mét: giá đất ở để tính hỗ trợ bằng 50% mức hỗtrợ trong phạm vi 50 mét.

Đơn giá bồi thường và hỗ trợ cho01m2 đất nông nghiệp không được cao hơn đơn giá đất ở liền kề trong cùng dự án”.

b) Sửa đổi khoản 3 Điều 36:

“3. Người bị thu hồi đất thựchiện bàn giao mặt bằng đúng quy định (trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từngày quy định chi trả tiền bồi thường ghi trong thông báo của tổ chức làm nhiệmvụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gửi cho người bị thu hồi đất theo phươngán đã được xét duyệt) thì được khen thưởng như sau:

3.1 Có giá trị bồi thường, hỗtrợ từ 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) trở lên:

- Thưởng 2.000.000 đồng (haitriệu đồng) đối với trường hợp di chuyển và bàn giao mặt bằng đúng quy định;

- Thưởng 2.500.000 đồng (haitriệu, năm trăm nghìn đồng) đối với trường hợp di chuyển và bàn giao mặt bằngtrước ngày quy định trong phạm vi 15 ngày;

- Thưởng 3.000.000 đồng (batriệu đồng) đối với trường hợp di chuyển và bàn giao mặt bằng trước ngày quyđịnh từ 16 ngày trở lên.

3.2. Có giá trị bồi thường, hỗtrợ từ 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) đến dưới 50.000.000 đồng (năm mươi triệuđồng): mức thưởng bằng 75% mức thưởng quy định tại điểm 3.1 khoản 3 Điều này.

3.3. Thời gian tối đa các tổchức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đất gởi tờ trình đến Hội đồngthẩm định đề nghị xét khen thưởng cho từng dự án là 60 (sáu mươi) ngày kể từngày tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chi trả xong tiền bồithường, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất. Quá thời hạn nói trên các tổ chức làmnhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chịu trách nhiệm chi trả tiền khenthưởng từ nguồn kinh phí 2% chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và táiđịnh cư cho các hộ dân bị thu hồi đất đủ điều kiện khen thưởng.

Hồ sơ kèm theo tờ trình đề nghịxét khen thưởng phải có bản cam kết thời hạn bàn giao mặt bằng của các hộ cóđất thu hồi (tại thời điểm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ) và biên bản bàn giaomặt bằng giữa người có đất thu hồi, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóngmặt bằng và các ngành chức năng liên quan.

Không xét khen thưởng đối vớinhững trường hợp sử dụng đất lấn chiếm, xây nhà trên đất lấn chiếm, đất khôngđủ điều kiện bồi thường; xây nhà trái phép.

3.4. Đối với các dự án đầu tưkhông thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các dự án đầu tư không do công tyNhà nước làm chủ đầu tư, chủ dự án (người được Nhà nước giao đất) có yêu cầuđẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trước thời gian quy định, chủ dự án cóthể thưởng bằng tiền cho tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và táiđịnh cư và các hộ bị thu hồi đất; mức thưởng do chủ đầu tư dự án thoả thuận vàđưa vào phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để trình cấp có thẩm quyềnphê duyệt”.

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều43 (Đối tượng và thủ tục tái định cư):

“1. Đối tượng: hộ gia đình bịgiải toả nhà ở và thu hồi hết đất ở hoặc diện tích đất ở còn lại từ 60m2 trởxuống hoặc không đủ điều kiện cấp giấy phép xây dựng nhà ở thì được bố trí táiđịnh cư bằng một trong các hình thức: giao nhà ở hoặc giao đất ở hoặc hỗ trợ bằngtiền để tự lo chỗ ở mới; hộ cùng ở chung trong ngôi nhà bị giải toả không thuộcđối tượng bồi thường, nếu có nhu cầu về nhà ở thì được xét bán nhà ở trong khutái định cư, nếu quỹ nhà ở tái định cư không đáp ứng được thì xem xét giao đấtcó thu tiền để làm nhà ở”.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên vàMôi trường, Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phốvà thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan