THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 3 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Thông tấn xã Việt Nam

 ______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Thông tấn xã Việt Nam.

Điều 2. Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam quy định cụ thể chức năng, nghiệp vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải