THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc Công nhận thành phố Buôn Ma Thuột là đô thị loại II


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về việc phân định loại đô thị và cấp quản lý đô thị;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thành phố Buôn Ma Thuột thuộc tỉnh Đắk Lắk là đô thị loại II.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các Bộ trưởng và các Thủ trưởng cơ quan liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng