BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: Máy bơm chữa cháy

 - Quy phạm bảo quản dự trữ quốc gia

Quyết định số 38/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính : Về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: Máy bơm chữa cháy - Quy phạm bảo quản dự trữ quốc gia

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia số 17/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Quyết định số 38/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính : Về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: Máy bơm chữa cháy - Quy phạm bảo quản dự trữ quốc giaCăn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Tiêu chuẩn ngành: Máy bơm chữa cháy - Quy phạm bảo quản dự trữ quốc gia, ký hiệu là TCN 10: 2007.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra thi hành quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Đỗ Hoàng Anh Tuấn