BỘ Y TẾ

Số: 38/2008/QĐ-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Quy định mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm”.

Điều 2.Trong trường hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng được ban hành thì mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm sẽ được thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đó.

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Pháp chế, Khoa học và Đào tạo; Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng y tế ngành, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Cao Minh Quang

QUY ĐỊNH

Mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm

(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2008/QĐ-BYT

ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quyết định này:

a) Quy định mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu.

b) Không áp dụng với bất kỳ trường hợp nào cố ý cho melamine vào thực phẩm.

c) áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu thực phẩm tại Việt Nam.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Nhiễm chéo: Nhiễm chéo là ô nhiễm không chủ định, trực tiếp hoặc gián tiếp vào sản phẩm thực phẩm từ môi trường; dụng cụ, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Điều 3. Mức giới hạn tối đa nhiễm chéo melamine trong thực phẩm

1. Mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm được quy định như sau:

>> Xem thêm:  Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất ? Xử lý tranh chấp quyền sở hữu nhà ở ?

a) Thực phẩm dành cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi không vượt quá 1,0mg/kg thực phẩm (£1,0ppm).

b) Các loại thực phẩm khác không vượt quá 2,5mg/kg thực phẩm (£2,5ppm).

2. Giới hạn này sẽ được thay đổi khi có cơ sở khoa học về độc tính của melamine và các chất liên quan được Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc (FAO) công bố bổ sung.

Điều 4. Nghiêm cấm việc cố ý cho melamine vào thực phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, ở bất kỳ hàm lượng nào.

Điều 5. Phương pháp xác định melamine trong thực phẩm

Phương pháp xác định melamine trong thực phẩm theo “Thường quy kỹ thuật định lượng melamine trongthực phẩm” ban hành kèm theo Quyết định số 4143/QĐ-BYT ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế./.

>> Xem thêm:  Tranh chấp quyền sử dụng đất khi cho ở nhờ ? Tư vấn về việc lấy lại phần đất tranh chấp ?