THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 383/QĐ- TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (Tờ trình số 81/UBATGTQG ngày 25 tháng 3 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờtrình số 373/TTr-BTĐKT ngày 03 tháng 4 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 7 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong côngtác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xâydựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Chủ tịch Ủy banAn toàn giao thông Quốc gia, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, cáctập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP; BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

ĐƯỢCTẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 383/QĐ- TTg , ngày 16/4/2008 của Thủ tướngChính phủ)

1. Phòng Cảnh sát giao thông,Công an tỉnh Điện Biên;

2. Ban An toàn giao thông tỉnhCà Mau;

3. Ban An toàn giao thông tỉnhHà Tây;

4. Ban An toàn giao thông tỉnhKiên Giang;

5. Ban An toàn giao thông tỉnhLai Châu;

6. Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nam Định;

7. Ban An toàn giao thông tỉnhNghệ An.