ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3848/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 04 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH ĐỊNHMỨC, CHỦNG LOẠI XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ Y TẾ

ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNDvà UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quản lý, sửdụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008;

Căn cứ Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định tiêuchuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhànước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước và Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg ngày 10/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sungmột số điều của Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ;

Căn cứ Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết địnhsố 59/2007/QĐ-TTg ngày 7/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số103/2007/TT-BTC; Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chínhquy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhànước;

Căn cứ Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quảnlý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lýcủa tỉnh Quảng Nam;

Theo Công văn số 163/HĐND-TTHĐ ngày 21/10/2014 của Thường trực HĐND tỉnh và xét đề nghị của SởTài chính tỉnh tại Tờ trình số 762/TTr-STC ngày 24/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy địnhđịnh mức, chủng loại xe ô tô chuyên dùng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Ytế tỉnh Quảng Nam, như sau:

(Chi tiết theo Phụ lụcđính kèm)

* Định mức, chủng loạixe ô tô chuyên dùng theo quy định là căn cứ để thực hiện các thủ tục: nhận điềuchuyển xe từ các dự án sử dụng vốn nhà nước sau khi kết thúc, dự án ODA, nguồnviện trợ và các nguồn tài trợ hợp pháp khác của các tổ chức, cá nhân, doanhnghiệp trong và ngoài nước; trang bị mới từ nguồn các tổ chức, cá nhân, doanhnghiệp tài trợ; trang bị mới từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; trangbị xe ô tô cứu thương từ nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán ngân sách.

Điều 2. Sở Tài chínhchủ trì, phối hợp với Sở Y tế và cơ quan liên quan căn cứ quy định định mức,chủng loại xe ô tô chuyên dùng tại Điều 1, theo dõi, hướng dẫn, giám sát cácđơn vị và tham mưu UBND tỉnh thực hiện điều chuyển xe ô tô từ các nguồn dự án,viện trợ, tài trợ cho cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế quản lý, sử dụng phục vụcông tác đảm bảo đúng quy định; báo cáo trình Thường trực HĐND tỉnh xem xétthống nhất chủ trương, trang bị xe ô tô chuyên dùng cho cơ quan, đơn vị thuộcSở Y tế từ nguồn kinh phí của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tài trợ, nguồnquỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và trang bị xe cứu thương từ nguồn ngân sáchtỉnh và quyết định thanh lý hoặc điều chuyển xe ô tô chuyên dùng của cơ quan,đơn vị thuộc Sở Y tế vượt quá định mức quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh,Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính tỉnh, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc SởY tế (theo Phụ lục đính kèm) và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịutrách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệulực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Bộ: Y tế, Tài chính;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Các phòng chuyên viên;
- Lưu: VT,KTTH.
(D:\Dropbox\Hai KTTH\Nam 2014\Quyet dinh\Khac\QD ban hanh dinh muc chung loai xe o to chuyen dung cua cac don vi thuoc So Y te (TTr 762).doc)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT . CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đình Tùng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định số 3848/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Thuận : Về việc thành lập Khu công nghiệp Du Long, tỉnh Ninh Thuận