ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3859/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 23 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ HỦY BỎ, SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀNGIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủphê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhànước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủphê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnhvực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2676a/TTr-SGTVT ngày07 tháng 12 năm 2009; Tờ trình số 2723/TTr-SGTVT ngày 09 tháng 12 năm 2009 vàTổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố hủy bỏ, sửa đổi và bổ sung Bộ thủ tục hànhchính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải được quy định tại Quyếtđịnh số 2553/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 và Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày 19/9/2009,gồm hủy bỏ 07 thủ tục hành chính, sửa đổi 02 thủ tục hành chính và bổ sung 09thủ tục hành chính (danh mục đính kèm ).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký vàthay thế Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày 19/9/2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốcSở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở, Thủ trưởng Ban, ngành thành phố và các tổchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Tổ CTCT);
- TT TU, TT HĐND thành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Như Điều 3;
- VP.UBND thành phố (2Đ,3B);
- Trung tâm Công báo;
- TCT30 (3);
- Lưu: VT, QN(36).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HỦY BỎ, SỬA ĐỔI,BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Côngbố kèm theo Quyết định số 3859 /QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2009của Ủy bannhân dân thành phố Cần Thơ)

Phần I . DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HUỶ BỎ, SỬA ĐỔI, BỔSUNG

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

23

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đăng ký lần đầu

Hủy bỏ

(QĐ 2553/QĐ-UBND )

24

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng không có hoặc có hồ sơ gốc không đủ

Hủy bỏ

(QĐ 2553/QĐ-UBND )

25

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng tạm thời

Hủy bỏ

(QĐ 2553/QĐ-UBND )

26

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị hỏng, bị mất

Hủy bỏ

(QĐ 2553/QĐ-UBND )

27

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu trong cùng một tỉnh

Hủy bỏ

(QĐ 2553/QĐ-UBND )

28

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu không cùng một tỉnh

Hủy bỏ

(QĐ 2553/QĐ-UBND )

29

Di chuyển quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng do Sở Giao thông vận tải quản lý

Hủy bỏ

(QĐ 2553/QĐ-UBND )

46

Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu.

Bổ sung

(QĐ 2553/QĐ-UBND )

47

Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn.

Bổ sung

(QĐ 2553/QĐ-UBND )

48

Đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng.

Bổ sung

(QĐ 2553/QĐ-UBND )

49

Cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng.

Bổ sung

(QĐ 2553/QĐ-UBND )

50

Cấp đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng.

Bổ sung

(QĐ 2553/QĐ-UBND )

51

Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố.

Bổ sung

(QĐ 2553/QĐ-UBND )

52

Di chuyển đăng ký, sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng (nơi di chuyển đăng ký đi).

Bổ sung

(QĐ 2553/QĐ-UBND )

53

Di chuyển đăng ký, sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng (nơi chuyển đến).

Bổ sung

(QĐ 2553/QĐ-UBND )

54

Xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng.

Bổ sung

(QĐ 2553/QĐ-UBND )

II. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

6

Cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

Sửa đổi

(QĐ 2553/QĐ-UBND )

V. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1

Lấy ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án nhóm B, C sử dụng các nguồn vốn không phải vốn ngân sách

Sửa đổi

(QĐ 2777/QĐ-UBND )

Phần II. NỘIDUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

I . LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

46. Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lầnđầu:

a) Trìnhtự thực hiện:

- Bước 1:Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2:Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải (số1B, đường Ngô Hữu Hạnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khiđến nộp hồ sơ Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký vàphải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; trường hợp không chínhchủ thì phải có giấy ủy quyền của chủ xe có xác nhận của ủy ban nhân dân xã,phường, thị trấn; trường hợp đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu củatổ chức.

Công chứctiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trườnghợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kếtquả.

+ Trườnghợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lạihồ sơ.

- Bước 3:Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải (số1B, đường Ngô Hữu Hạnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

+ Người đếnnhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơthì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân(nếu là cá nhân).

+ Công chứctrả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minhnhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận nộp tiền; trao kết quả chongười nhận.

- Thờigian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

+ Từ thứ haiđến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

Chiều từ 13giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

+ Sáng thứbảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

b) Cáchthức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thànhphần, số lượng hồ sơ:

- Thànhphần hồ sơ:

+ Tờ khaiđăng ký xe máy chuyên dùng (theo mẫu quy định);

+ Chứng từ xác định quyền sở hữu xe máychuyên dùng (một trong những chứng từ sau: Quyết định hoặc hợp đồng mua bánkèm hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính; Giấy bán, cho, tặng xe máy chuyên(theo mẫu quy định); Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật; Văn bản củabên cho thuê tài chính đồng ý cho bên thuê xe máy chuyên dùng được đăng kýquyền sở hữu; Quyết định tiếp nhận viện trợ của cơ quan có thẩm quyền; Văn bảnphát mại theo quy định của pháp luật; Lệnh xuất hàng của Cục dự trữ quốc gia.Trường hợp lệnh xuất hàng cho nhiều xe máy chuyên dùng thì mỗi xe phải có mộtbản sao được chứng thực của cơ quan có thẩm quyền; Trường hợp mua bán hoặc cho,tặng qua nhiều người, khi làm thủ tục đăng ký, chỉ cần chứng từ mua bán, cho,tặng lần cuối cùng.)

+ Chứng từnguồn gốc xe máy chuyên dùng ( Đối với xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráptrong nước là phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của cơ sở sản xuất; Đối vớixe máy chuyên dùng nhập khẩu là tờ khai hàng hoá nhập khẩu theo mẫu quy địnhcủa Bộ Tài chính; Đối với xe máy chuyên dùng đã qua cải tạo: Biên bản nghiệmthu xuất xưởng của cơ sở được phép cải tạo, Chứng từ mua bán tổng thành máyhoặc khung (Trường hợp có thay thế tổng thành máy, khung xe), Tờ khai xoá sổđăng ký xe máy chuyên dùng (theo mẫuquy định) (nếu tổng thành máy, khung xe thay thế được sử dụng từ các xe máychuyên dùng đã cấp đăng ký); Đối với xe máy chuyên dùng không có nguồn gốc hợppháp đã được cơ quan có thẩm quyền xử lý phải có quyết định xử lý theo quy địnhcủa pháp luật).

+ Chứng từ lệphí trước bạ (Chứng từ nộp hoặc miễn nộp lệ phí trước bạ theo quy định củaBộ Tài chính. Trường hợp nhiều xe chung một chứng từ nộp lệ phí trước bạ thìmỗi xe máy chuyên dùng phải có bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền)

- Số lượnghồ sơ: 01 bộ

d) Thờihạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đốitượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

e) Cơ quanthực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải

g) Kết quảthực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận và Biển số

h) Lệ phí:150.000 đồng /xe/lần

i) Tên mẫuđơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

- Tờ khaiđăng ký xe máy chuyên dùng (mẫu Phụ lục 2).

- Giấy báncho tặng xe máy chuyên dùng (mẫu Phụ lục 3).

- Tờ khai xóasổ đăng ký xe máy chuyên dùng (mẫu Phụ lục 4).

k) Yêucầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứpháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giaothông đường bộ ngày 28 tháng 11 năm 2008.

- Thông tư số 24/2009/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải về việcQuy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham giagiao thông đường bộ.

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu,nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

47. Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thờihạn:

a) Trìnhtự thực hiện:

- Bước 1:Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2:Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải (số1B, đường Ngô Hữu Hạnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khiđến nộp hồ sơ Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký vàphải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; trường hợp không chínhchủ thì phải có giấy ủy quyền của chủ xe có xác nhận của ủy ban nhân dân xã,phường, thị trấn; trường hợp đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu củatổ chức.

Công chứctiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trườnghợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kếtquả.

+ Trường hợphồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.

- Bước 3: Nhậnkết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải (số 1B,đường Ngô Hữu Hạnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

+ Người đếnnhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơthì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân(nếu là cá nhân).

+ Công chứctrả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minhnhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận nộp tiền; trao kết quả chongười nhận.

- Thờigian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

+ Từ thứ haiđến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

Chiều từ 13giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

+ Sáng thứbảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

b) Cáchthức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thànhphần, số lượng hồ sơ:

- Thànhphần hồ sơ:

+ Tờ khaiđăng ký có thời hạn xe máy chuyên dùng (theo mẫu quy định);

+ Bản saogiấy phép đầu tư của chủ dự án nước ngoài đầu tư tại Việt Nam phải có chứngthực của cơ quan có thẩm quyền;

+ Chứng từ nguồn gốc xe máy chuyên dùng (Đốivới xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp trong nước là phiếu kiểm tra chấtlượng xuất xưởng của cơ sở sản xuất; Đối với xe máy chuyên dùng nhập khẩu là tờkhai hàng hoá nhập khẩu theo mẫu quy định của Bộ Tài chính);

+ Chứng từ lệphí trước bạ (Chứng từ nộp hoặc miễn nộp lệ phí trước bạ theo quy định củaBộ Tài chính. Trường hợp nhiều xe chung một chứng từ nộp lệ phí trước bạ thìmỗi xe máy chuyên dùng phải có bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).

- Số lượnghồ sơ: 01 bộ

d) Thờihạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đốitượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

e) Cơ quanthực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải

g) Kết quảthực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký có thời hạn và Biểnsố.

h) Lệ phí:150.000 đồng/xe/lần

i) Tên mẫuđơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

- Tờ khaiđăng ký có thời hạn xe máy chuyên dùng (mẫu Phụ lục 7);

k) Yêucầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứpháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giaothông đường bộ ngày 28 tháng 11 năm 2008.

- Thông tư số24/2009/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải về việcQuy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham giagiao thông đường bộ.

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính hướngdẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thôngđường bộ.

48. Đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng:

a) Trìnhtự thực hiện:

- Bước 1:Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2:Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải (số1B, đường Ngô Hữu Hạnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khiđến nộp hồ sơ Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký vàphải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; trường hợp không chínhchủ thì phải có giấy ủy quyền của chủ xe có xác nhận của ủy ban nhân dân xã,phường, thị trấn; trường hợp đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu củatổ chức.

Công chứctiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trườnghợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kếtquả.

+ Trườnghợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lạihồ sơ.

- Bước 3: Nhậnkết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải (số 1B,đường Ngô Hữu Hạnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

+ Người đếnnhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơthì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân(nếu là cá nhân).

+ Công chứctrả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minhnhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận nộp tiền; trao kết quả chongười nhận.

- Thờigian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

+ Từ thứ haiđến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

Chiều từ 13giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

+ Sáng thứbảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

b) Cáchthức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thànhphần, số lượng hồ sơ:

- Thànhphần hồ sơ:

+ Tờ khaiđổi, cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (theo mẫu quy định);

+ Giấy chứngnhận đăng ký đã cấp.

+ Biển số xemáy chuyên dùng (trường hợp bị hỏng).

- Số lượnghồ sơ: 01 bộ

d) Thờihạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đốitượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

e) Cơ quanthực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải

g) Kết quảthực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận, Biển số

h) Lệ phí:

- Đối vớiGiấy chứng nhận và biển số 150.000 đồng/xe/lần;

- Đối vớiGiấy chứng nhận 30.000 đồng/xe/lần;

i) Tên mẫuđơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

- Tờ khai đổi, cấp lại đăng ký, biển số xe máychuyên dùng (mẫu phụ lục 8).

k) Yêucầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứpháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giaothông đường bộ ngày 28 tháng 11 năm 2008.

- Thông tư số24/2009/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải về việcQuy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham giagiao thông đường bộ.

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính hướngdẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thôngđường bộ.

49. Cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng:

a) Trìnhtự thực hiện:

- Bước 1:Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2:Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải (số1B, đường Ngô Hữu Hạnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khiđến nộp hồ sơ Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký vàphải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; trường hợp không chínhchủ thì phải có giấy ủy quyền của chủ xe có xác nhận của ủy ban nhân dân xã,phường, thị trấn; trường hợp đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu củatổ chức.

Công chứctiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trườnghợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kếtquả.

+ Trườnghợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lạihồ sơ.

- Bước 3: Nhậnkết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải (số 1B,đường Ngô Hữu Hạnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

+ Người đếnnhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơthì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân(nếu là cá nhân).

+ Công chứctrả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minhnhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận nộp tiền; trao kết quả chongười nhận.

- Thờigian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

+ Từ thứ haiđến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

Chiều từ 13giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

+ Sáng thứbảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

b) Cáchthức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thànhphần, số lượng hồ sơ:

- Thànhphần hồ sơ:

+ Tờ khaiđổi, cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (theo mẫu quy định);

+ Đơn trìnhbáo mất có xác nhận của công an.

- Số lượnghồ sơ: 01 bộ

d) Thờihạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đốitượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

e) Cơ quanthực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải

g) Kết quảthực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận, biển số xe.

h) Lệ phí:

- Đối vớiGiấy chứng nhận và biển số 150.000 đồng/xe/lần;

- Đối vớiGiấy chứng nhận 30.000 đồng/xe/lần;

i) Tên mẫuđơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

Tờ khai đổi, cấp lại đăng ký, biển số xe máychuyên dùng (mẫu Phụ lục 8).

k) Yêucầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứpháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giaothông đường bộ ngày 28 tháng 11 năm 2008.

- Thông tư số24/2009/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải về việcQuy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham giagiao thông đường bộ.

- Thông tư số76/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu,nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

50. Cấp đăng ký tạm thờixe máy chuyên dùng:

a) Trìnhtự thực hiện:

- Bước 1:Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2:Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải (số1B, đường Ngô Hữu Hạnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khiđến nộp hồ sơ Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký vàphải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; trường hợp không chínhchủ thì phải có giấy ủy quyền của chủ xe có xác nhận của ủy ban nhân dân xã,phường, thị trấn; trường hợp đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu củatổ chức.

Công chứctiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trườnghợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kếtquả.

+ Trườnghợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lạihồ sơ.

- Bước 3: Nhậnkết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải (số 1B,đường Ngô Hữu Hạnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

+ Người đếnnhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơthì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân(nếu là cá nhân).

+ Công chứctrả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minhnhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận nộp tiền; trao kết quả chongười nhận.

- Thời giantiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

+ Từ thứ haiđến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

Chiều từ 13giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

+ Sáng thứbảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

b) Cáchthức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thànhphần, số lượng hồ sơ:

- Thànhphần hồ sơ:

+ Tờ khaiđăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng (theo mẫu quy định);

- Số lượnghồ sơ: 01 bộ

d) Thờihạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đốitượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

e) Cơ quanthực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải

g) Kết quảthực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời.

h) Lệ phí:50.000 đồng/xe/lần.

i) Tên mẫuđơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

- Tờ khai đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng (mẫuPhụ lục 9).

k) Yêucầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứpháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giaothông đường bộ ngày 28 tháng 11 năm 2008.

- Thông tư số24/2009/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải về việcQuy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham giagiao thông đường bộ.

- Thông tư số76/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu,nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

51. Sang tên đăng ký trong cùng một tỉnh, thành phố:

a) Trìnhtự thực hiện:

- Bước 1:Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2:Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải (số1B, đường Ngô Hữu Hạnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khiđến nộp hồ sơ Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký vàphải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; trường hợp không chínhchủ thì phải có giấy ủy quyền của chủ xe có xác nhận của ủy ban nhân dân xã,phường, thị trấn; trường hợp đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu củatổ chức.

Công chứctiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trườnghợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kếtquả.

+ Trườnghợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lạihồ sơ.

- Bước 3: Nhậnkết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải (số 1B,đường Ngô Hữu Hạnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

+ Người đếnnhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơthì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân(nếu là cá nhân).

+ Công chứctrả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minhnhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận nộp tiền; trao kết quả chongười nhận.

- Thờigian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

+ Từ thứ haiđến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

Chiều từ 13giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

+ Sáng thứbảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

b) Cáchthức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thànhphần, số lượng hồ sơ:

- Thànhphần hồ sơ:

+ Tờ khaiđăng ký xe máy chuyên dùng (theo mẫu quy định);

+ Chứng từ xác định quyền sở hữu xe máychuyên dùng (một trong các loại chứng từ sau: Quyết định hoặc hợp đồng muabán kèm hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính; Giấy bán, cho, tặng xe máychuyên dùng (theo mẫu quy định); Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật);

+ Chứng từ lệphí trước bạ (Chứng từ nộp hoặc miễn nộp lệ phí trước bạ theo quy định củaBộ Tài chính. Trường hợp nhiều xe chung một chứng từ nộp lệ phí trước bạ thìmỗi xe máy chuyên dùng phải có bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).

- Số lượnghồ sơ: 01 bộ

d) Thờihạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đốitượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

e) Cơ quanthực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải

g) Kết quảthực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

h) Lệ phí:30.000 đồng/xe/lần

i) Tên mẫuđơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

- Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng (mẫu Phụ lục2).

- Giấy bán cho tặng xe máy chuyên dùng (mẫu Phụlục 3).

k) Yêucầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứpháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giaothông đường bộ ngày 28 tháng 11 năm 2008.

- Thông tư số24/2009/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải về việcQuy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham giagiao thông đường bộ.

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính hướngdẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thôngđường bộ.

52. Di chuyển đăng ký, sang tên chủ sở hữu xe máy chuyêndùng (nơi di chuyển đăng ký đi):

a) Trìnhtự thực hiện:

- Bước 1:Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2:Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải (số1B, đường Ngô Hữu Hạnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khiđến nộp hồ sơ Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký vàphải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; trường hợp không chínhchủ thì phải có giấy ủy quyền của chủ xe có xác nhận của ủy ban nhân dân xã,phường, thị trấn; trường hợp đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu củatổ chức.

Công chứctiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trườnghợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kếtquả.

+ Trườnghợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lạihồ sơ.

- Bước 3: Nhậnkết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải (số 1B,đường Ngô Hữu Hạnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

+ Người đếnnhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơthì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân(nếu là cá nhân).

+ Công chứctrả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minhnhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận nộp tiền; trao kết quả chongười nhận.

- Thờigian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

+ Từ thứ haiđến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

Chiều từ 13giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

+ Sáng thứbảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

b) Cáchthức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thànhphần, số lượng hồ sơ:

- Thànhphần hồ sơ:

+ Tờ khai dichuyển đăng ký xe máy chuyên dùng (theo mẫu quy định);

+ Chứng từ xác định quyền sở hữu xe máychuyên dùng (một trong những chứng từ sau: Quyết định hoặc hợp đồng mua bánkèm hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính; Giấy bán, cho, tặng xe máy chuyêndùng (theo mẫu quy định); Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật);

- Số lượnghồ sơ: 01 bộ

d) Thờihạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đốitượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

e) Cơ quanthực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải

g) Kết quảthực hiện thủ tục hành chính: Phiếu di chuyển xe máy chuyên dùng và toàn bộhồ sơ gốc.

h) Lệ phí:Không.

i) Tên mẫuđơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

- Tờ khai dichuyển đăng ký xe máy chuyên dùng (mẫu Phụ lục 11).

- Giấy báncho tặng xe máy chuyên dùng (mẫu Phụ lục 3).

k) Yêucầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứpháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giaothông đường bộ ngày 28 tháng 11 năm 2008.

- Thông tư số24/2009/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải về việcQuy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham giagiao thông đường bộ.

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính hướngdẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thôngđường bộ.

53. Di chuyển đăng ký, sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng(nơi chuyển đến):

a) Trìnhtự thực hiện:

- Bước 1:Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2:Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải (số1B, đường Ngô Hữu Hạnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Khiđến nộp hồ sơ Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký vàphải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; trường hợp không chínhchủ thì phải có giấy ủy quyền của chủ xe có xác nhận của ủy ban nhân dân xã,phường, thị trấn; trường hợp đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu củatổ chức.

Công chứctiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trườnghợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kếtquả.

+ Trườnghợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lạihồ sơ.

- Bước 3: Nhậnkết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải (số 1B,đường Ngô Hữu Hạnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

+ Người đếnnhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơthì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân(nếu là cá nhân).

+ Công chứctrả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minhnhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận nộp tiền; trao kết quả chongười nhận.

- Thờigian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

+ Từ thứ haiđến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

Chiều từ 13giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

+ Sáng thứbảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

b) Cáchthức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thànhphần, số lượng hồ sơ:

- Thànhphần hồ sơ:

+ Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng (theo mẫu quyđịnh).

+ Chứng từ xác định quyền sở hữu xe máychuyên dùng (Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hoá đơn theo quy định củaBộ Tài chính; Giấy bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng (theo mẫu quy định); Vănbản thừa kế theo quy định của pháp luật);

+ Chứng từ lệphí trước bạ (Chứng từ nộp hoặc miễn nộp lệ phí trước bạ theo quy định củaBộ Tài chính. Trường hợp nhiều xe chung một chứng từ nộp lệ phí trước bạ thìmỗi xe máy chuyên dùng phải có bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).

+ Phiếu dichuyển xe máy chuyên dùng do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Số lượnghồ sơ: 01 bộ

d) Thờihạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đốitượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

e) Cơ quanthực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải

g) Kết quảthực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận và biển số

h) Lệ phí:150.000 đồng/xe/lần

i) Tên mẫuđơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

- Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng (mẫu Phụ lục2).

- Giấy bán cho tặng xe máy chuyên dùng (mẫu Phụlục 3).

k) Yêucầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứpháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giaothông đường bộ ngày 28 tháng 11 năm 2008.

- Thông tư số24/2009/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải về việcQuy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham giagiao thông đường bộ.

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính hướngdẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thôngđường bộ.

54. Xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng:

a) Trìnhtự thực hiện:

- Bước 1:Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thôngvận tải (số 1B, đường Ngô Hữu Hạnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. CầnThơ). Khi đến nộp hồ sơ Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải trực tiếp nộphồ sơ đăng ký và phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; trườnghợp không chính chủ thì phải có giấy ủy quyền của chủ xe có xác nhận của ủy bannhân dân xã, phường, thị trấn; trường hợp đại diện cho tổ chức phải có giấy giớithiệu của tổ chức.

Công chứctiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trườnghợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kếtquả.

+ Trườnghợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lạihồ sơ.

- Bước 3:Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải (số1B, đường Ngô Hữu Hạnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

+ Người đếnnhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơthì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân(nếu là cá nhân).

+ Công chứctrả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minhnhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận nộp tiền; trao kết quả chongười nhận.

- Thờigian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

+ Từ thứ haiđến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

Chiều từ 13giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

+ Sáng thứbảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

b) Cáchthức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thànhphần, số lượng hồ sơ:

- Thànhphần hồ sơ:

+ Tờ khai xóasổ đăng ký xe máy chuyên dùng (theo mẫu quy định).

+ Giấy chứngnhận đăng ký, biển số (trừ trường hợp bị mất)

- Số lượnghồ sơ: 01 bộ

d) Thờihạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đốitượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

e) Cơ quanthực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải

g) Kết quảthực hiện thủ tục hành chính: Xác nhậnTờ khai xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng.

h) Lệ phí:không.

i) Tên mẫuđơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

- Tờ khai xóasổ đăng ký xe máy chuyên dùng (mẫu Phụ lục 4).

k) Yêucầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứpháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giaothông đường bộ ngày 28 tháng 11 năm 2008.

- Thông tư số24/2009/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải về việcQuy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham giagiao thông đường bộ.

II. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

6. Cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

a) Trìnhtự thực hiện:

- Bước 1:Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2:Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải (số1B, đường Ngô Hữu Hạnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

Công chứctiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trườnghợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kếtquả.

+ Trườnghợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lạihồ sơ.

- Bước 3:Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải (số1B, đường Ngô Hữu Hạnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

+ Người đếnnhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơthì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân(nếu là cá nhân).

+ Công chứctrả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minhnhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận nộp tiền; trao kết quả chongười nhận.

- Thờigian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

+ Từ thứ haiđến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

Chiều từ 13giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

+ Sáng thứbảy: từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

b) Cáchthức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thànhphần, số lượng hồ sơ:

- Thànhphần hồ sơ:

+ Đơn đề nghịcấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (có xác nhận của UBND phường, xã,thị trấn nơi mở bến (theo mẫu quy định);

+ Văn bản của đơn vị quản lý đường thủy nộiđịa xác nhận hoàn thành lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định;

+ Giấy tờ hợppháp về quyền sử dụng đất, bản sao photo;

+ Giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh, bản sao photo;

+ Giấy chứngnhận đăng ký, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phươngtiện vận tải hành khách ngang sông, bản sao photo;

+ Chứng chỉchuyên môn của ngưởi điều khiển phương tiện vận tải hành khách ngang sông, bảnsao photo;

+ Bản nghiệmthu hoàn thành công trình bến có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về đầu tưxây dựng, đối với bến có phương tiện vận tải hành khách ngang sông được phépchở ô tô;

+ Hợp đồngthuê bến (trừ trường hợp chủ khai thác bến đồng thời là chủ bến).

- Số lượnghồ sơ: 01 bộ

d) Thờihạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

đ) Đốitượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

e) Cơ quanthực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải

g) Kết quảthực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

h) Lệ phí:40.000 đồng/lần/Giấy

i) Tên mẫuđơn, mẫu tờ khai: Đính kèm

- Đơn đề nghịcấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (mẫu số 5)

k) Yêucầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Bến đề nghịcấp phép không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; phùhợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; vịtrí bến có địa hình, thủy văn ổn định, phương tiện ra vào an toàn thuận lợi.

- Có cầu chongười, phương tiện giao thông đường bộ lên xuống an toàn, thuận tiện; có trangthiết bị cho phương tiện neo buộc, có đèn chiếu sáng nếu hoạt động ban đêm. Đốivới bến khách ngang sông mà phương tiện vận tải hành khách ngang sông được phépchở ô tô thì công trình bến phải áp dụng theo tiêu chuẩn kỹ thuật của bến phà.

- Lắp đặt báohiệu đường thủy nội địa theo quy định.

- Có nhà chờ,bảng nội quy, bảng niêm yết giá vé.

- Được cơquan có thẩm quyền quy định.

l) Căn cứpháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giaothông đường thủy nội địa năm 2004.

- Quyết địnhsố 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việcban hành quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa.

- Công văn số 52/CĐS-PCVT ngày 26/01/2006 của Cục Đường sông Việt Namhướng dẫn thực hiện quy chế quản lý cảng, bến thủy nội địa ban hành kèm theoQuyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT .

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫnchế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí nhà nước về đảm bảo trật tự, antoàn giao thông đường thủy nội địa.

V. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1. Lấy ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xâydựng công trình giao thông thuộc nhóm B, C sử dụng các nguồn vốn không phải vốnngân sách.

a) Trìnhtự thực hiện:

-Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

-Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải (số 1B, đường Ngô Hữu Hạnh,quận Ninh Kiều).

Côngchức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngàytrả kết quả.

+Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫnlàm lại hồ sơ.

-Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thôngvận tải (số 1B, đường Ngô Hữu Hạnh, quận Ninh Kiều).

+Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mấtPhiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức.

+Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu; yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quảcho người nhận.

-Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)

+ Từthứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút.

Chiềutừ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

+Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút.

b) Cáchthức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thànhphần hồ sơ:

+ Công văn đềnghị cho ý kiến thẩm định;

+ Thuyết minhdự án;

+ Tập thiết kế cơ sở gồm thuyết minh và bản vẽ (chỉ phần hạngmục lấy ý kiến);

- Số lượnghồ sơ: 01 bộ

d) Thờihạn giải quyết:

+ 15 ngàylàm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đối với dự án nhóm B.

+ 10 ngàylàm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đối với dự án nhóm C.

đ) Đốitượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quanthực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải.

g) Kết quảthực hiện thủ tục hành chính: Công văn.

h) Lệ phí:Không.

i) Tên mẫuđơn, mẫu t khai: Không.

k) Yêucầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứpháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xâydựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị địnhsố 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựngcông trình;

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dungcủa Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự ánđầu tư xây dựng công trình.