ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Về việc giao chỉ tiêu biên chế các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước năm 2005

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 187/2004/NQ-HĐ ngày 17/12/2004 của HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XIV - kỳ họp thứ 2 về việc giao chỉ tiêu biên chế các đơn vị sự nghiệp năm 2005;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại tờ trình số 19/TT-NV ngày 18/01/2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp khác năm 2005 cho Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ: 10 người, trong đó đại học 07, trung học 03 (khi tuyển dụng, tiếp nhận mới hoặc thay thế yêu cầu tốt nghiệp đúng chuyên ngành, hệ chính quy).

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Giám đốc Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đình Phách