THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 39/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆTNAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 2180/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chínhphủ thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 13339/TTr-BCT ngày 31 tháng 12năm 2009; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 82/TTr-BNV ngày 06 tháng 01 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm thành viênHội đồng quản trị Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam như sau:

1. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ tịchHội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Hội đồngquản trị Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

2. Ông Đỗ Duy Phi, Ủy viên Hội đồngquản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Hóa chất Việt Nam, giữ chức Ủy viênHội đồng quản trị Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; đồng thời phê chuẩnđể Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam bổ nhiệm ông ĐỗDuy Phi giữ chức Tổng giám đốc Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

3. Ông Lại Cao Hiến, Ủy viên Hộiđồng quản trị kiêm Trưởng ban Ban Kiểm soát Tổng công ty Hóa chất Việt Nam, giữchức Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Ban Kiểm soát Công ty mẹ - Tậpđoàn Hóa chất Việt Nam.

4. Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viênHội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất Việt Nam, giữ chức Ủy viên Hội đồngquản trị Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

5. Ông Mai Ngọc Chúc, Ủy viên Hộiđồng quản trị Tổng công ty Hóa chất Việt Nam, giữ chức Ủy viên Hội đồng quảntrị Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

6. Ông Nguyễn Gia Tường, Ủy viênHội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất Việt Nam, giữ chức Ủy viên Hội đồngquản trị Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ,Bộ trưởng Bộ Công Thương, Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất ViệtNam và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: ĐMDN, KTN, Cổng TTĐT, VPBCS (3);
- Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng