THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 40/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠOCHƯƠNG TRÌNH SẢN PHẨM CƠ KHÍ TRỌNG ĐIỂM THÀNH LẬP TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 112/2003/QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2003 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căncứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 186/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2010,tầm nhìn tới 2020;
Căn cứ Quyết định số 112/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướngChính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọngđiểm;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1.Điều chỉnh, bổ sung thành viên BanChỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm được thành lập theo Quyết địnhsố 112/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ, với thànhphần cụ thể như sau:

1.Trưởng Ban: Ông Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ;

2.Phó trưởng Ban: Ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Cácthành viên:

3.Ông Đỗ Hữu Hào, Thứ trưởng Bộ Công Thương;

4.Ông Nguyễn Chí Dũng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

5.Ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

6.Ông Nguyễn Huy Hiệu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;

7.Ông Trần Quốc Thắng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

8.Ông Trần Doãn Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

9.Ông Hồ Xuân Hùng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

10.Ông Cao Lại Quang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng;

11.Ông Nguyễn Văn Thụ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam;

12.Ông Trần Việt Hùng, Phó Chủ tịch Tổng hội Cơ khí Việt Nam.

Điều2.Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉđạo Chương trình cơ khí trọng điểm thực hiện theo Quyết định số 112/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều3. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Điều4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan vàcác ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VP BCĐ TW về phòng chống tham nhũng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các thành viên Ban chỉ đạo;
- Hội Cơ khí Việt Nam;
- Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam,
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, TTĐT, Công báo;
- Lưu Văn thư, KTN (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng