CHÍNH PHỦ
Số: 400/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp học bổng quốc phòng cho sinh viên đại học và học sinh phổ thông trung học là nguồn đào tạo sĩ quan quân đội

__________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ luật tổ chức Chính phủ ngày 30-9-1992;
Để đảm bảo đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ bổ sung cho quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Các Bộ, ngành, các địa phương và các trường đào tạo thuộc hệ thống giáo dục đào tạo có trách nhiệm đào tạo và bổ sung cho quân đội những cán bộ khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý kinh tế và nhân viên kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu của Bộ Quốc phòng.

2. Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các đơn vị quản lý đào tạo, tiến hành lựa chọn để cấp học bổng quốc phòng cho những sinh viên đại học đang học giai đoạn 2, có ngành nghề phù hợp với yêu cầu sử dụng của quốc phòng và học sinh đang học phổ thông trung học thuộc các dân tộc ít người hoặc cư trú ở vùng cao, vùng sâu.

Đối tượng, tiêu chuẩn, chỉ tiêu tuyển chọn hàng năm, quyền lợi, nghĩa vụ của người được cấp học bổng do Bộ Quốc phòng thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ chủ quản có trường đại học (đối với sinh viên đại học) và với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, huyện (đối với học sinh phổ thông trung học).

Kinh phí để cấp học bổng quốc phòng lấy từ nguồn ngân sách đào tạo cán bộ hàng năm của Bộ Quốc phòng.

Việc tuyển chọn và quản lý đối tượng phải thật chặt chẽ, bảo đảm hiệu quả theo đúng mục tiêu đề ra.

3. Bộ Giáo dục và đào tạo, các Bộ chủ quản có trường đại học, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chỉ tiêu được cấp học bổng quốc phòng, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường thuộc quyền tổ chức tuyển chọn, quản lý, giáo dục, động viên và yêu cầu sinh viên, học sinh thực hiện các quy định của liên Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện quyết định này.

5. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng Chính phủ

(Đã ký)

Nguyễn Khánh