ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4008/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC LƯƠNG NĂM2013 ĐỂ TÍNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRONG ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TRÊNĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng5 năm 2013 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởngđối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thànhviên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng3 năm 2008 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đôthị;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2011/TTLT-BTC-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Liên Bộ Tài Chính - Bộ Giao thông Vận tải về hướngdẫn lập và quản lý giá sản phẩm dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảotrì đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kếhoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Hội đồng xây dựng định mức laođộng kỹ thuật tại Tờ trình số 10005/TTr-HĐXDĐMLĐKT ngày 18 tháng 7 năm 2014 kèmTờ trình số 8857/TTrLS-SLĐTBXH-STC ngày 1 tháng 7 năm 2014 của Liên Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính về mức lương áp dụng trong đơn giá sảnphẩm năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng mức lương là 1.512.500đồng/tháng để tính chi phí nhân công trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công íchtrên địa bàn Thành phố năm 2013.

Điều 2. Sở Xây dựng căn cứ mức lương nêutrên để tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh hệ số chi phí nhâncông, máy thi công đối với lĩnh vực dịch vụ công ích năm 2013.

Điều 3.Sở Lao động - Thương binh và Xã hộichủ trì, phối hợp cùng Sở Nội vụ, Chi cục Tài chính doanh nghiệp và các sở,ngành liên quan căn cứ mức lương nêu trên để kiểm tra, xác định quỹ tiền lươngnăm 2013 của các doanh nghiệp công ích theo quy định Thông tư số 18/2013/TTBLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét để quyết toán tài chính năm theoquy định.

Điều 4. Sở Tài chính và các sở chuyên ngànhcăn cứ mức lương tại Điều 1 để tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện dựtoán và thanh toán khối lượng sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực dịch vụ công íchđô thị năm 2013 theo quy định của Nhà nước.

Điểm 5. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânThành phố, Hội đồng xây dựng định mức lao động kỹ thuật thành phố, Giám đốc SởLao động -Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thôngVận tải, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốcSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhànước thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp dịch vụ công ích, Thủ trưởng các Sở -ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Thủ trưởng cácđơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng CV, phòng CNN (2);
- Lưu: VT, (CNN/KH) MH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Mạnh Hà