UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4036/2008 /QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 30 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠQUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH PHÚ THỌ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28tháng 12 năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tưxây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thihành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc banhành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

Xét đề nghị của giám đốc SởThông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơquan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Điều 2: Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh; Giám các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND cáchuyện, thành, thị; Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thựchiện./.

TM. UỶ BÂN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Quang Thao

QUY CHẾ

PHÁTNGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊNĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4036/Q Đ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2008 củaUBND tỉnh Phú Thọ)

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượngđiều chỉnh.

Quy chế này quy định về chế độphát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND tỉnh; UBND tỉnh, cáchuyện, thành, thị; các sở, ban, ngành, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh (sau đâygọi tắt là cá cơ quan hành chính Nhà nước) theo quy định của pháp luật về báochí hiện hành.

Điều 2. Người phát ngôn vàcung cấp thông tin cho báo chí:

1. Người phát ngôn và cung cấpthông tin cho báo chí là người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước hoặc làngười được đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước giao nhiệm vụ phát ngôn và cungcấp thông tin cho báo chí.

Trong trường hợp cần thiết,người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước có thể ủy quyền cho người có tráchnhiệm thuộc địa phương, đơn vị và phụ trách lĩnh vực để thực hiện nhiệm vụ phátngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về nhứng vấn đề cụ thể được giao.

2. Chỉ những người có thẩm quyềnquy định tại khoản…, Điều này mới được nhân dân các cơ quan hành chính Nhà nướcđể phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Thông tin do người phát ngôn vàcung cấp thông tin cho báo chí cung cấp là thông tin chính thức về hoạt độngcủa cơ quan hành chính Nhà nước trong phạm vi địa phương, đơn vị quản lý.

3. Cán bộ, công chức của các cơquan hành chính Nhà nước không được giao nhiệm vụ là Người phát ngôn và cungcấp thông tin cho báo chí thì không được nhân danh cơ quan hành chính Nhà nướcđể thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Trường hợpcán bộ, công chức của cơ quan hành chính Nhà nước trả lời phỏng vấn và cung cấpthông tin theo yêu cầu của báo chí thì phải chịu trách nhiệm về nội dung thôngtin đã cung cấp trước thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước và pháp luật hiệnhành.

CHƯƠNG II

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Điều 3. Phát ngôn và cung cấpthông tin định kỳ.

1. Người phát ngôn và cung cấpthông tin cho báo chí tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về các nộidung chủ yếu sau:

a) Hoạt động và công tác chỉđạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan hành chính Nhà nước.

b). Kế hoạch, chương trình côngtác của cơ quan hành chính Nhà nước.

c). Tình hình và kết quả hoạtđộng của địa phương, đơn vị.

d). Các văn bản quy phạm phápluật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của địa phương, đơn vị.

2. Việc cung cấp thông tin địnhkỳ cho báo chí được thực hiện thông qua các hình thức sau:

a). Cung cấp thông tin định kỳcho báo chí trên Trang tin điện tử của cơ quan, địa phương và Cổng giao tiếpđiện tử tỉnh Phú Thọ theo quy định tại Điều 7, Quy chế quản lý, cung cấp thôngtin trên Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 144/2008/QĐ-UBND ngày 15/01/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ (địa chỉ Cổng giao tiếpđiện tử tỉnh Phú Thọ: http://www.phutho.gov.vn);

b). Cung cấp thông tin cho báochí tại hội nghị giao ban báo chí của tỉnh;

c). Khi thấy cần thiết, cơ quanhành chính Nhà nước tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí bằng văn bản, làmviệc trực tiếp hoặc tổ chức họp báo đột xuất. Việc tổ chức họp báo thực hiệntheo Luật Báo chí.

Điều 4. Phát ngôn và cung cấpthông tin cho báo chí trong trường hợp đột xuất, bất thường.

Người phát ngôn và cung cấpthông tin cho báo chí trong trường hợp đột xuất, bất thường.

Người phát ngôn và cung cấpthông tin cho báo chí có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời,chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường sau:

a). Khi cần thiết phải thông tinkịp thời trên báo chí về các sự kiện, vấn đề quan trọng đang gây tác động lớntrong xã hội thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, địa phương nhằm thông tin vềquan điểm, cách xử lý của cơ quan hành chính Nhà nước có liên quan đối với cácsự kiện, vấn đề đó.

Trường hợp xảy ra vụ việc cần cóngày ý kiến ban đầu của địa phương, đơn vị thì Người phát ngôn và cung cấpthông tin cho báo chí hoặ Người được ủy quyền có trách nhiệm chủ động phátngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là 02 (hai)ngày, kể từ khi sự việc xảy ra.

b). Khi cơ quan báo chí hoặc cơquan chỉ đạo, quản lý Nhà nước cấp trên có văn bản hoặc tiếp xúc trực tiếp yêucầu phát ngôn hoặc cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề của cơ quan, lĩnhvực thuộc phạm vi quản lý được nêu trong báo chí.

c). Khi có đủ căn cứ khẳng địnhbáo chí đăng tải thông tin sai sự thật về lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quảnlý, Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí hoặc người được ủy quyềncó trách nhiệm làm việc với cơ quan báo chí để đăng tải ý kiến phản hòi, cảichính theo quy định của Luật Báo chí.

2. Việc cung cấp thông tin trongtrường hợp đột xuất, bất thường được thực hiện thông qua hình thức sau:

a). Thông tin trên Cổng giaotiếp điện tử tỉnh Phú Thọ;

b). Thông tin bằng văn bản hoặcthông tin trực tiếp cho cơ quan báo chí;

c). Tổ chức họp báo theo quyđịnh của Luật Báo chí.

Điều 5. Quyền và trách nhiệmcủa Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

1. Quyền của Người phát ngôn vàcung cấp thông tin cho báo chí.

a). Được nhân danh cơ quan hànhchính Nhà nước thực hiện việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí;

b). Yêu cầu các cơ quan, đơn vị,cá nhân có liên quan trong phạm vi cơ quan, địa phương quản lý cung cấp thôngtin, tập hợp thông tin để thực hiện việc phát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ,đột xuất cho báo chí theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Quy chế này.

c). Từ chối, không phát ngôn vàcung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp sau:

- Những vấn đề thuộc bí mật Nhànước; những vấn đề thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng; những vấn đề khôngthuộc quyền hạn phát ngô;

- Các vụ án đang được điều trahoặc chưa xét xử (trừ trường hợp các cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan điềutra yêu cầu thông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt động điều travà công tác đấu tranh phòng chống tội phạm;

- Văn bản chính sách, đề án đangtrong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thẩmquyền cho phép phổ biến, lấy ý kiên rộng rãi trong xã hội;

- Kết luận thanh tra, kiểm tra,kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng chưa đượccơ quan có thẩm quyền công bố;

- Những vấn đề vượt qua thẩmquyền hoặc chưa đủ thông tin.

đ). Trách nhiệm của Người phátngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

a). Chịu trách nhiệm trước phápluật về tính chính xác, trung thực của nội dung phát ngôn và thông tin cung cấpcho báo chí.

Trường hợp Người phát ngôn vàcung cấp thông tin cho báo chí không phải là người đứng đầu cơ quan hành chínhNhà nước thì còn phải chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan hành chínhNhà nước về tính chính xác, trung thực của nội dung phát ngôn và cung cấp thôngtin cho báo chí.

b). Không tiết lộ bí mật điềutra, bí mật công vu; thông tin sai sự thật, không trung thực khi cung cấp thôngtin cho báo chí.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Chế độ báo cáo tìnhhình thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

1. Báo chí định kỳ.

a). Báo cáo quý: trước ngày 20của cuối tháng cuối quý, các cơ quan hành chính Nhà nước báo cáo tình hình thựchiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong quý với UBND tỉnh(qua Sở Thông tin và Truyền thông);

b). Báo cáo năm: trước ngày 20tháng 12 hàng năm, các cơ quan hành chính Nhà nước báo cáo tình hình thực hiệnviệc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong quý với UBND tỉnh (quaSở Thông tin và Truyền thông);

3. Báo cáo đột xuất: thực hiệntheo yêu cầu của UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 7. Trách nhiệm của Vănphòng UBND tỉnh.

1. Tham mưu cho UBND tỉnh tổchức thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí quy định tạikhoản 1, Điều 3 và Điều 4 Quy chế này.

2. Chủ trì, phối hợp với SởThông tin và Truyền thông tổng hợp thông tin trên các phương tiện thông tin đạichúng về dư luận xã hội liên quan tới các lĩnh vực, hoạt động thuộc thẩm quyềnchỉ đạo, quản lý, điều hành của UBND tỉnh.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơquan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung cải chính hoặ làm rõ những thông tinliên quan đến nội dung báo chí nêu và yêu cầu cơ quan báo chí cải chính việcđăng tải thông tin sai sự thật đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền chỉ đạo,quản lý, điều hành của UBND tỉnh.

4. Chủ trì, phối hợp với SởThông tin và Truyền thông và các ngành liên quan tổ chức họp báo định kỳ hoặcđột xuất theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

5. Tổ chức cho báo chí tiếp xúcvà phỏng vấn lãnh đạo của UBND tỉnh.

Điều 8. Trách nhiệm của SởThông tin và Truyền thông.

1. Hướng dẫn các cơ quan hànhchính Nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện Quy chế này.

2. Phối hợp với Văn phòng UBNDtỉnh tổng hợp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và dư luận xãhội liên quan tới các lĩnh vực, hoạt động thuộc thẩm quyền chỉ đạo, quản lý,điều hành của UBND tỉnh.

3. Chủ trì, phối hợp với BanTuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức giao ban báo chí hàng quý.

4. Phối hợp với Văn phòng UBNDtỉnh, các ngành liên quan tổ chức họp báo định kỳ, đột xuất theo sự chỉ đạo củaUBND tỉnh.

5. Chủ trì, phối hợp tổ chức tậphuấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động báo chí cho Người phát ngôn và cung cấp thôngtin cho báo chí.

6. Thực hiện chế độ tổng hợp báocáo của UBND tỉnh theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.

Điều 9. Trách nhiệm của cáccơ quan hành chính Nhà nước.

1. Trong thời hạn 10 ngày kể từngày Quy chế này có hiệu lực, của UBND các huyện, thành, thị; các sở, ban,ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh thực hiện việc công bố (bằng văn bản) học vàtên, chức vụ Người phát ngôn của cơ quan, địa phương cho Sở Thông tin và Truyềnthông.

2. Thực hiện việc phát ngôn vàcung cấp thông tin theo quy định tại khoản…, Điều 3, Điều 4 Quy chế này.

3. Thực hiện chế độ báo cáo địnhkỳ, báo cáo năm và báo cáo đột xuất theo quy định tại Điều 6, Quy chế này.

Điều 10. Các cơ quan hànhchính Nhà nước; cán bộ, công chức các cơ quan hành chính Nhà nước thực hiện tốtQuy chế này sẽ được khen thưởng. Trường hợp vi phạm, tùy theo tính chất, mức độvi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Giao Sở Thôngtin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan đônđốc việc tổ chức thực hiện Quy chế; đồng thời tiến hành thanh tra, kiểm tranhằm thực hiện tốt Quy chế này.