UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung nhiệm vụ cho trung tâm phục vụ đối thoại Đà Nẵng

__________________

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân đần (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Quyết định số 1973/QĐ-BNG ngày 29 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao v/v ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức Cung ứng lao động theo Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ;
Căn cứ quyết định số 1805/QĐ-UB ngày 26 tháng 6 năm 1997 của UBND lâm thời thành phố Đà Nẵng v/v thành lập Trung tâm dịch thuật Đà Nẵng và Quyết định số 1431/1998/QĐ-UB ngày 20 tháng 3 năng 1998 của UBND thành phố Đà Nẵng v/v đổi tên Trung tâm dịch thuật Đà Nẵng thành Trung tâm Phục vụ đối ngoại Đà Nẵng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại văn bản số 155/NV-TCHC ngày 08 tháng 3 năm 1999 và Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền thành phố Đà Nẵng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Bổ sung vào Điều 2, Quyết định số 1431/1998/QĐ-UB ngày 20 tháng 3 năm 1998 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đổi tên Trung tâm dịch thuật Đà Nẵng thành Trung tâm Phục vụ đối ngoại Đà Nẵng trực thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng một số nhiệm vụ như sau:

- Tuyển chọn, cung ứng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài có văn phòng đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung từ Quảng Trị đến Bình Thuận theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4, Điều 2, Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ và Quyết định ủy quyền số 1973/QĐ-BNG ngày 29 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu /ực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Giám đốc Trung tâm Phục vụ đối ngoại Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Thanh