THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2002

 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thunhập doanh nghiệp qua giá bán

trong hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chứcChính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thuếgiá trị gia tăng số 02/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997;

Căn cứ Luật Thuếthu nhập doanh nghiệp số 03/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997;

Theo đề nghị của Bộtrưởng Bộ Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cơ sở kinh doanh mặt hàng xeôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán trên hoá đơn giao cho người tiêu dùng thấphơn giá bán thực tế trên thị trường bị xử lý truy thu thuế giá trị gia tăng,thuế thu nhập doanh nghiệp theo giá bán quy định tại Điều 2 Quyết định này;đồng thời, bị xử phạt vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giá bán làm căn cứ tính truythu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định trên cơ sởbảng giá tối thiểu xe ôtô, xe hai bánh gắn máy tính thu lệ phí trước bạ do Uỷban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định (giá không bao gồmthuế giá trị gia tăng).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Quyết định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởngcơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải