THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN DO CHƯƠNG TRÌNH
PHÁT TRIỂN CỦA LIÊN HỢP QUỐC (UNDP) TÀI TRỢ
----------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 735/BKHĐT-KTĐN ngày 13 tháng 02 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Mức xử phạt khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ? Làm thế nào để chuyển mục đích sử dụng đất ?

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án “Tăng cường năng lực thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu (CBICS)” do UNDP tài trợ với các nội dung chính sau:
1. Cơ quan chủ quản Dự án: Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan đồng thực hiện: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2. Mục tiêu của Dự án: Hỗ trợ tăng cường nhận thức, năng lực thể chế và khoa học kỹ thuật nhằm thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về Biến đổi khí hậu cho một số Bộ, ngành, địa phương và góp phần thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
3. Các kết quả của Dự án:
- Năng lực của Văn phòng Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu được tăng cường; Các hoạt động của Hội đồng tư vấn quốc gia về biến đổi khí hậu được hỗ trợ; Văn phòng điều phối về biến đổi khí hậu tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được hỗ trợ tăng cường năng lực.
- Hai tỉnh thí điểm: Quảng Ngãi và Lai Châu được hỗ trợ kỹ thuật trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch và chương trình hành động liên quan đến biến đổi khí hậu và lồng ghép biến đổi khí hậu vào chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
- Các thể chế, chính sách về biến đổi khí hậu được rà soát, đánh giá, đề xuất bổ sung.
- Các hoạt động đàm phán quốc tế của Việt Nam về biến đổi khí hậu được tăng cường năng lực để đạt hiệu quả cao hơn.
- Các nghiên cứu và đánh giá về biến đổi khí hậu được cập nhật.

>> Xem thêm:  Thủ tục, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất ? Cơ quan nào có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ?

- Một số nghiên cứu được thực hiện để ứng dụng một số giải pháp và mô hình thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
- Chương trình đào tạo, truyền thông về biến đổi khí hậu cho các nhóm đối tượng từ trung ương đến địa phương được xây dựng và thực hiện.
- Nhận thức cộng đồng và công tác quản lý thông tin và truyền thông về biến đổi khí hậu được nâng cao.
Dự án mua 01 xe ô tô 07 chỗ từ nguồn vốn ODA.
4. Thời gian thực hiện: 48 tháng kể từ khi Dự án được phê duyệt.
5. Tổng kinh phí thực hiện Dự án: 4.747.000 USD, bao gồm:
- Vốn ODA viện trợ không hoàn lại: 4.600.000 USD (vốn đã được đảm bảo là 2.400.000 USD, vốn cần huy động thêm là 2.200.000 USD), được phân bổ như sau:
+ Bộ Tài nguyên và Môi trường: 3.043.000 USD
+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 931.000 USD
+ Văn phòng UNDP Việt Nam: 626.000 USD (chi phí trả trực tiếp, chuyên gia tư vấn quốc tế và phí quản lý của UNDP)

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục cấp sổ hồng và vấn đề xin cấp phép xây dựng ?

- Vốn đối ứng: 3 tỷ đồng (tương đương 147.000 USD), trong đó Bộ Tài nguyên và Môi trường đóng góp 1,2 tỷ đồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đóng góp 1,8 tỷ đồng).
6. Nguồn và cơ chế tài chính trong nước:
- Đối với vốn ODA: cấp phát 100% từ ngân sách.
- Vốn đối ứng bằng tiền mặt do cơ quan chủ quản và cơ quan đồng thực hiện tự bố trí theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.
Điều 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Văn phòng UNDP tại Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng, phê duyệt, ký kết Kế hoạch hoạt động hàng năm và triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Trong quá trình thực hiện, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần lưu ý các ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan và Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại công văn trên, bảo đảm sử dụng viện trợ ODA hiệu quả, dự án đạt mục tiêu đề ra.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Ngoại giao và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao, Nông nghiệp và PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).TA31
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Tìm được việc làm mới hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào ? Thủ tục đăng ký hưởng thất nghiệp ?