THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 418/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về chế độ trang phục đối với cán bộ, nhân viên thi hành án dân sự

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ vào Pháp lệnh thi hành án dân sự ngày 21 tháng 4 năm 1993;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cán bộ, nhân viên công tác tại Cục Quản lý thi hành án dân sự Bộ Tư pháp và cán bộ, nhân viên (trừ Chấp hành viên) công tác tại các cơ quan thi hành án dân sự địa phương được cấp:

1. Phù hiệu gắn trên mũ, ve áo;

2. Quần áo thu đông kèm áo sơ mi dài tay, quần áo xuân hè, mũ Kêpi, mũ cứng, Ca-vát, giầy da, tất chân, thắt lưng da, áo mưa, cặp da đựng tài liệu;

3. Mẫu, mầu sắc quần áo do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định cụ thể; phù hiệu gắn trên mũ được thực hiện theo Khoản 1 Điều 16 Nghị định 30/CP ngày 02 tháng 6 năm 1993; riêng phù hiệu trên ve áo không có thanh kiếm, lá chắn.

Điều 2. Nguyên tắc cấp và sử dụng trang phục:

1. Các đối tượng được cấp trang phục theo thời hạn quy định tại Điều 3 của Quyết định này. Đối với quần áo thu đông, quần áo xuân hè, áo sơ mi dài tay, lần đầu được cấp hai bộ;

2. Không được phép cho người khác mượn, mua bán, đổi chác, làm quà tặng;

3. Trường hợp trang phục bị mất hoặc hư hỏng có lý do chính đáng thì được xét cấp hoặc đổi lại;

4. Nếu cán bộ, nhân viên thi hành án dân sự đã được cấp trang phục mà chuyển công tác khác, nghỉ việc theo chế độ hoặc vì lý do khác mà thôi công tác ở cơ quan thi hành án dân sự thì phải nộp lại phù hiệu.

Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự Bộ Tư pháp có trách nhiệm thu nhận lại phù hiệu của cán bộ, nhân viên thì hành án dân sự công tác tại Cục Quản lý thi hành án dân sự. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm thu nhận lại phù hiệu của cán bộ, nhân viên thi hành án dân sự công tác tại các cơ quan thi hành án dân sự thuộc địa phương mình khi họ thôi công tác ở các cơ quan thi hành án dân sự theo quy định tại Khoản 4 Điều này.

Điều 3. Niên hạn trang phục được quy định như sau:

Quần áp thu đông: Ba năm một bộ;

Quần áo xuân hè: Hai năm một bộ;

Áo sơ mi dài tay: Một năm một cái;

Cà-vat: Hai năm một chiếc;

Giầy da: Một năm một đôi;

Thắt lưng da: Hai năm một chiếc;

Cặp da đựng tài liệu: Ba năm một chiếc;

Tất chân: Một năm một đôi;

Áo mưa: Một năm một chiếc;

Mũ Kêpi: Hai năm một chiếc;

Mũ cứng: Hai năm một chiếc.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải