ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 419/2009/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 25 tháng 02 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨCNĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆPTỈNH PHÚ THỌ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 19/8/2008của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhậnđề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Đề án bảo vệ môitrường;

Căn cứ Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lýquy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Trưởng banBan quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng:

Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ là cơ quantrực thuộc UBND tỉnh Phú Thọ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trực tiếpđối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; quản lý và tổ chức thực hiệnchức năng cung cấp dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quanđến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong các khu côngnghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ chịu sự chỉđạo, quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình, kế hoạch công tác và kinh phíhoạt động của UBND tỉnh; chịu sự chỉ đạo hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn,nghiệp vụ của các Bộ, ngành quản lý về ngành, lĩnh vực có liên quan; có tráchnhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnhtrong công tác quản lý khu công nghiệp.

Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ có tư cáchpháp nhân, có tài khoản và con dấu mang hình Quốc huy; kinh phí quản lý hànhchính Nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngânsách Nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm.

Trụ sở của Ban đặt tại thành phố Việt Trì, tỉnh PhúThọ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Tham gia ý kiến, xây dựng và trình các Bộ, ngànhTrung ương và UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

- Tham gia ý kiến với các Bộ, ngành Trung ương vàUBND tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quyhoạch có liên quan đến hoạt động đầu tư phát triển các khu công nghiệp;

- Chủ trì, phối hợp các sở liên quan xây dựng Quychế phối hợp làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh hoặc các cơquan có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chếmột cửa và một cửa liên thông, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;

- Xây dựng chương trình, kế hoạch và xúc tiến đầutư, phát triển các khu công nghiệp trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thựchiện;

- Xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triểnnguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp trình UBND tỉnh phêduyệt và tổ chức thực hiện;

- Lập dự toán ngân sách, kinh phí quản lý hành chính,kinh phí hoạt động sự nghiệp, kinh phí xúc tiến đầu tư, kinh phí hoạt động môitrường và vốn đầu tư phát triển hàng năm của Ban quản lý các khu công nghiệptrình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nướcvà pháp luật có liên quan.

- Quản lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát,thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính việc thực hiện quy định, quy hoạch, kếhoạch có liên quan tới khu công nghiệp đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyềnphê duyệt.

- Đăng ký đầu tư, thẩm tra và cấp, điều chỉnh, thuhồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền.

- Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấyphép thành lập Văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoàiđặt trụ sở tại các khu công nghiệp; cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt độngmua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa chodoanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tưvào các khu công nghiệp sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Côngthương;

- Cấp mới, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép laođộng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trongkhu công nghiệp; cấp sổ lao động cho người lao động Việt Nam làm việc trong cáckhu công nghiệp; tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao độngtập thể, nội quy an toàn vệ sinh, nội quy an toàn lao động, hệ thống thanglương, bảng lương, định mức lao động; nhận báo cáo về tình hình ký kết sử dụng,chấm dứt hợp đồng lao động của doanh nghiệp;

- Cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa sảnxuất trong khu công nghiệp và các loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận khác cóliên quan trong các khu công nghiệp cho tổ chức có liên quan.

- Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã đượcphê duyệt của các khu công nghiệp nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khuđất và cơ cấu quy hoạch; thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án nhóm B, Choặc cấp gia hạn Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình phải có giấyphép xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng côngtrình; cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với công trìnhxây dựng trong các khu công nghiệp cho tổ chức có liên quan;

- Xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trongcác khu công nghiệp cho các tổ chức có liên quan;

- Tổ chức thực hiện thẩm định và phê duyệt báo cáođánh giá tác động môi trường, xác nhận cam kết bảo vệ môi trường đối với dự ánthuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh trong các khu công nghiệp;

- Kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện mụctiêu đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khaidự án đầu tư; chủ trì, phối hợp kiểm tra việc thực hiện các điều khoản, cam kếtđối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư và việc chấp hành pháp luật về xâydựng, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, bảo vệquyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, hoạt động củatổ chức chính trị - xã hội, phòng chống cháy nổ, an ninh, trật tự, bảo vệ môitrường sinh thái đối với các dự án tại khu công nghiệp; xử lý phạm vi hành chínhtheo quy định đối với các trường hợp vi phạm về các lĩnh vực thuộc thẩm quyềnvà đề nghị cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với cáctrường hợp vi phạm về các lĩnh vực không thuộc thẩm quyền;

- Giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầutư tại các khu công nghiệp và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành có liênquan và UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền;

- Nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanhnghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, đánh giá hiệu quả đầu tư trong cáckhu công nghiệp;

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xâydựng và quản lý hệ thống thông tin về khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý;

- Báo cáo định kỳ với Bộ Kế hoạch & Đầu tư, cácngành có liên quan và UBND tỉnh về tình hình: Xây dựng và phát triển các khucông nghiệp; thực hiện về cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư; triểnkhai và hoạt động của dự án đầu tư; thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước;thu hút và sử dụng lao động; thực hiện các quy định của pháp luật về lao độngvà phối hợp với các ngành liên quan giải quyết tranh chấp lao động và thực hiệncác biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái trong các khu công nghiệp;

- Tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanhnghiệp trong các khu công nghiệp;

- Tổ chức và phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nướctrong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng,lãng phí, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong các khu côngnghiệp;

- Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luậtvà quy định của UBND tỉnh về quản lý tài chính, tài sản, ngân sách được giao;thu và sử dụng các loại phí, lệ phí, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoahọc, công nghệ; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài vềlĩnh vực có liên quan đến đầu tư xây dựng và phát triển các khu công nghiệp;giới thiệu việc làm cho công nhân lao động làm việc tại các khu công nghiệp.

+ Được mời tham dự các cuộc họp của cơ quan và UBNDtỉnh về các vấn đề liên quan đến các khu công nghiệp; tham gia ý kiến về việcphát triển các công trình kết cấu hạ tầng, kỹ thuật, kinh tế - xã hội ngoàihàng rào khu công nghiệp có liên quan đến khu công nghiệp quản lý.

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, công chức,viên chức đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức,viên chức của Ban quản lý; liên kết đào tạo và giới thiệu việc làm cho côngnhân lao động làm việc tại các khu công nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy

a) Lãnh đạo Ban gồm: Trưởng ban và các Phó Trưởngban.

- Trưởng ban do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễnnhiệm; Phó Trưởng ban do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiễm theo đề nghịcủa Trưởng ban. Trưởng ban có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Ban, chịutrách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về hoạt động và hiệu quả hoạt động củacác khu công nghiệp.

Trưởng ban Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọcó trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn và đơn vịsự nghiệp trực thuộc theo quy định của pháp luật.

b) Bộ máy giúp việc gồm:

- Văn phòng Ban (bao gồm cả công tác thanh tra vàđại diện Ban quản lý tại các khu công nghiệp khi có yêu cầu).

- Phòng Quản lý Đầu tư;

- Phòng Quản lý Quy hoạch và Môi trường;

- Phòng Quản lý Doanh nghiêp;

- Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu và lao động;

c) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban:

- Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp.

- Trung tâm Tư vấn đầu tư và dịch vụ khu công nghiệp.

Điều 4.Quyết định này thay thế Quyết địnhsố 4409/2001/QĐ-UB ngày 06/12/2001 của UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởngban Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ, các cơ quan, đơn vị có liên quancăn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Bộ KH&ĐT;
- Website Chính phủ;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT và các PCT;
- Như Điều 4;
- Sở Tư pháp;
- Công báo (2b);
- Các PVP;
- Lưu TK, VT (30b);

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Khánh