THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______________

Số: 419-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Về bổ sung các uỷ viên kiêm nhiệm ban chỉ đạo quốc gia về cung cấp nước sạch và Vệ sinh Môi trường

________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 138/TTg ngày 7 tháng 3 năm 1996 về việc đổi tên và bổ sung nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường (công văn số 230/BCĐ-VP ngày 20 tháng 4 năm 1996),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Bổ sung các đồng chí sau đây làm uỷ viên kiêm nhiệm Ban chỉ đạo chương trình Quốc gia về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường;

1- Ngô Thế Dân, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,

2- Tào Hữu Phùng, Thứ trưởng Bộ Tài chính,

3- Nguyễn Thị Hằng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

4- Nguyễn Tấn Vạn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng,

5- Đặng Vũ Minh, Giám đốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia,

6- Nguyễn Ngọc Sinh, Cục trưởng Cục môi trường, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

7- Trần Đi, Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam, Bộ Công nghiệp,

8- Trịnh Văn Thư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thuỷ văn,

9- Nguyễn Văn Đà, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng,

10- Trần Quang Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần, Bộ Nội vụ,

11- Nguyễn Ngọc Nhật, Vụ trưởng Vụ Cơ sở hạ tầng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

12- Hoàng Đình Hồi, Vụ trưởng Vụ Vệ sinh phòng dịch, Bộ Y tế

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường và các đồng chí có tên trong danh sách nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguyễn Khánh

(Đã ký)