THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

Số: 42/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởngvà Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương (Tờ trình số 0017/TTr-BCT ngày 02 tháng01 năm 2008; Tờ trình số 0244/TTr-BCT ngày 07 tháng 01 năm 2008) và Trưởng banBan Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ tình số 19/TTr-BTĐKT ngày 03 tháng 01năm 2008; Tờ trình số 51/TTr-BTĐKT ngày 08 tháng 01 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Cờ Thiđua của Chính phủ cho 07 tập thể thuộc Bộ Công Thương (có danh sách kèm theo),đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đuayêu nước năm 2007 của ngành Dệt May Việt Nam.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ CôngThương, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các tập thể có tên tạiĐiều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

DANH SÁCH

ĐƯỢCTẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-TTg , ngày 09/01/2008 của Thủ tướngChính phủ)

1. Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Bộ Công Thương;

2. Tổng công ty Phong Phú, Tậpđoàn Dệt May Việt Nam, Bộ Công Thương;

3. Tổng công ty Cổ phần Dệt MayHòa Thọ, Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Bộ Công Thương;

4. Công ty Cổ phần May Hưng Yên,Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Bộ Công Thương;

5. Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài,Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Bộ Công Thương;

6. Công ty Cổ phần Sản xuất -Xuất nhập khẩu Dệt May Đà Nẵng, Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Bộ Công Thương;

7. Công ty Cổ phần Dệt ViệtThắng, Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Bộ Công Thương;