THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 42/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 1997
Quyết định

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập Vụ Pháp chế thuộc Bộ Y tế

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Y tế; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Vụ Pháp chế thuộc Bộ Y tế để giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý về công tác pháp chế của Bộ Y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Pháp chế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các quy đinh trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Bộ trưởng Bộ Y tế, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải