THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 421/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG THÀNH VIÊN VÀ NHIỆM VỤ BAN CHỈ ĐẠO CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN CHƯƠNGTRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 VÀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁTTRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC VÀ MIỀNNÚI GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 754/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chínhphủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêuquốc gia Giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010 và Chương trình Phát triển kinh tế -xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn2006 – 2010;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung các thànhviên sau đây tham gia và làm Ủy viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mụctiêu quốc gia Giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010 và Chương trình Phát triển kinhtế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giaiđoạn 2006 – 2010 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình giảmnghèo):

- 01 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;

- 01 Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyềnthông;

- 01 Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thểthao và Du lịch;

- Tổng Giám đốc Ngân hàng Chínhsách xã hội Việt Nam.

Điều 2. Bổ sung nhiệm vụ củaBan Chỉ đạo thực hiện các Chương trình giảm nghèo như sau:

1. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉđạo, triển khai thực hiện, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động của các Bộ,ngành, địa phương về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với62 huyện nghèo.

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chứcvà chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa các Bộ, ngành và địa phương, Ban Chỉ đạoTây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Ủy ban Trung ương Mặttrận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, doanh nghiệp trong việc triển khai thựchiện các Chương trình giảm nghèo, đặc biệt là Chương trình hỗ trợ giảm nghèonhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.

3. Tổng hợp và định kỳ báo cáo Thủtướng Chính phủ tình hình thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bềnvững đối với 62 huyện nghèo.

Điều 3. Giao Trưởng Ban Chỉđạo ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động, cơ chế phối hợp củacác Chương trình giảm nghèo và phân công trách nhiệm đối với các thành viên củaBan Chỉ đạo.

Điều 4. Kinh phí hoạt độngcủa Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình giảm nghèo do ngân sách nhà nước bảođảm.

Điều 5. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủtrưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên quy định tạiĐiều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng