ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4213/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 11 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH NỘI QUY TIẾPCÔNG DÂN TẠI PHÒNG TIẾP CÔNG DÂN TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998; Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004 và năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật Khiếu nại, tố cáo;

Căn cứ Quyết định số 100/2007/QĐ-UBND ngày 03tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự xử lý đơn,giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trênđịa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 2116 QĐ/TH ngày 16 tháng 7năm 1997 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng Tiếp dân củatỉnh;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trìnhsố 30/TTr-TTT ngày 27 tháng 12 năm 2007 và của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 127/TTr-SNV ngày 26 tháng 3 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nộiquy tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân tỉnh Ninh Thuận (gồm 5 Điều).

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Phòng Tiếp côngdân tỉnh và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN

(Ban hành kèm theoQuyết định số 4213/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh Ninh Thuận)

Người tiếp công dân, người đến khiếu nại, tố cáo tạiPhòng Tiếp công dân thực hiện các quy định sau đây:

Điều 1. Người tiếp công dân có trách nhiệm:

1. Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánhliên quan đến khiếu nại, tố cáo.

2. Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tốcáo theo đúng quy định pháp luật.

3. Giữ gìn bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích củangười tố cáo theo quy định của pháp luật.

4. Yêu cầu người khiếu nại, tố cáo cung cấp tài liệuliên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo của mình và ký xác nhận những nội dungđã trình bày.

5. Phải đeo thẻ công chức, ứng xử có văn hoá, lắngnghe, tôn trọng công dân; hướng dẫn, giải thích giúp người khiếu nại, tố cáohiểu và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

6. Việc tiếp công dân phải được ghi vào Sổ tiếp côngdân và được lưu giữ tại nơi tiếp công dân.

Điều 2. Người khiếu nại, tố cáo có các quyền vànghĩa vụ:

1. Được hướng dẫn, giải thích về việc thực hiệnquyền khiếu nại, tố cáo.

2. Được khiếu nại, tố cáo về những hành vi sai trái,cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu của người tiếp công dân.

3. Trực tiếp thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo hoặccử đại diện trình bày với người tiếp công dân trong trường hợp có nhiều ngườikhiếu nại, tố cáo về cùng một nội dung.

4. Xuất trình giấy tờ tùy thân, tuân thủ nội quy nơitiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân.

5. Trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệuliên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo của mình và ký xác nhận những nội dungđã trình bày.

6. Khi trình bày xong sự việc, những việc đã cóquyết định giải quyết hoặc hướng dẫn thì được thông báo ngay, còn những trườnghợp khác người khiếu nại, tố cáo trở về chờ cơ quan có thẩm quyền xem xét, giảiquyết theo quy định của pháp luật, không được lưu lại tại nơi tiếp công dân.

7. Không được khiếu nại, tố cáo trong tình trạng sayrượu, bia, chất kích thích, ...

Điều 3. Nghiêm cấm các hành vi:

1. Cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu đối với côngdân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

2. Gây rối trật tự ở nơi tiếp công dân, vu cáo, xúcphạm uy tín, danh dự của cơ quan Nhà nước, người thi hành nhiệm vụ, công vụ.Trường hợp vi phạm sẽ bị cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Lịch tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh.

1. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân vào ngày01 hằng tháng;

2. Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp công dân vàongày 15 hằng tháng.

Trường hợp ngày 01 hoặc ngày 15 hằng tháng trùng vàocác ngày nghỉ theo quy định (thứ Bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết hoặc bận công tác đột xuấtkhông thể xếp lịch đúng thời gian quy định) thì thời gian tiếp công dân sẽ đượcthực hiện vào ngày làm việc tiếp theo trong tháng.

Điều 5. Thời gian tiếp công dân:

- Buổi sáng: từ 8 giờ 00 - 11 giờ 30;

- Buổi chiều: từ 13 giờ 30 - 17 giờ./.