THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 425/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao bảo hiểm xã hội Việt Nam nhiệm vụ chi trả trợ cấp thương binh - xã hội và người có công

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Điều 150 Bộ luật lao động;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhiệm vụ tiếp nhận kinh phí và tổ chức chi trả cho đối tượng hưởng kinh phí trợ cấp ưu đãi thương binh - xã hội và người có công.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam được nhận lệ phí chi trả bình quân chung cả nước là 0,52% tính trên tổng số tiền trợ cấp thương binh - xã hội và người có công. Mức cụ thể ở từng địa phương do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định.

Điều 2: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 năm 1995.

Điều 4: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải