THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 428/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởngvà Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Tờ trình số 09/TTr-BGDĐT và Tờtrình số 13/TTr-BGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khenthưởng Trung ương (Tờ trình số 394/TTr-BTĐKT ngày 10 tháng 4 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 cá nhân (có danh sách kèm theo) đã có nhiềuthành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2002-2003 đến năm học2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng ban Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương và cáccá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b),

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

ĐƯỢCTẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Banhành kèm theo Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 23/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

1.Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan VănQuế, Phó Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2. Phó Giáo sư, Tiến sĩ PhanTrọng Phức, Phó chủ nhiệm khoa Khoa Kinh tế thuộc Viện Đại học Mở Hà Nội, BộGiáo dục và Đào tạo;

3. Tiến sĩ Phạm Ngọc Bội, PhóTrưởng khoa Khoa Toán thuộc Trường Đại học Vinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

4. Tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Trinh,Phó trưởng khoa Khoa Giáo dục Tiểu học thuộc Trường Đại học Vinh, Bộ Giáo dụcvà Đào Tạo;

5. Bà Đoàn Bích Ngọc, Trưởng Thưviện thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dụcvà Đào tạo./.