QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNGCHÍNH PHỦ

Về vậnđộng và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị quyết số 90/CP ngày21 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ về phương hướng và chủ trương xã hội hoá cáchoạt động giáo dục, y tế, văn hoá;

Để cung cấp đầy đủ máu và cácsản phẩm máu có chất lượng tốt cho nhu cầu điều trị người bệnh trên cơ sở chomáu tình nguyện và bảo đảm an toàn truyền máu trong các cơ sy tế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện. Lấy ngày 07tháng 4 hàng năm là ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện".

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm:

1. Phối hợp với các Bộ, ngànhliên quan tổ chức ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện" hàng năm.

2. Xây dựng và củng cố hệ thốngan toàn truyền máu từ Trung ương tới địa phương để tổ chức tiếp nhận người hiếnmáu tình nguyện thường xuyên cũng như trong ngày "Toàn dân hiến máu tìnhnguyện".

3. Xây dựng Chính sách quốc giavề an toàn truyền máu để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều 3. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, HộiChữ thập đỏ Việt Nam Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các tổchức xã hội khác phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện giúp đỡ Bộ Y tế và các Bộ,ngành liên quan tổ chức tốt ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện" vàđộng viên các thành viên của tổ chức mình tham gia hiến máu tình nguyện.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.