Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦSỐ 43/2005/QĐ-TTG
NGÀY 02 THÁNG 03 NĂM 2005
PHÊDUYỆT ĐỀ ÁN THÀNH LẬP
TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căncứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căncứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căncứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căncứ Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ;

Xétđề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án thành lập Tổng công ty Viễn thông Quân đội với các nộidung sau:

1- Tổng công ty Viễn thông Quân đội trựcthuộc Bộ Quốc phòng là tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập,trên cơ sở tổ chức lại Công ty Viễn thông Quân đội cho phù hợp yêu cầu mở rộng,phát triển sản xuất kinh doanh và đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, anninh.

2- Tổng công ty Viễn thông Quân đội (sauđây gọi tắt là Tổng công ty) có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàngtheo quy định của pháp luật, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước và Điềulệ của Tổng công ty.

- Tên gọi đầy đủ: Tổng công ty Viễn thông quân đội.

- Tên giao dịch Quốc tế: VIETTELCORPORATION.

- Tên viết tắt: VIETTEL.

- Trụ sở chính: số 1, đường Giang Văn Minh,quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

3- Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập: 950tỷ đồng (chín trăm năm mươi tỷ đồng).

4- Ngành nghề kinh doanh chính của Tổngcông ty: Kinh doanh các dịch vụ bưu chính viễn thông; phát triển các sản phẩmphần mềm trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, internet; sảnxuất, lắp ráp, sửa chữa và kinh doanh thiết bị điện, điện tử viễn thông, côngnghệ thông tin và thiết bị thu phát vô tuyến điện; hoạt động trong lĩnh xâydựng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, truyền tải điện.

5- Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty:Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định cơ cấu tổ chức quản lý cho phù hợp với đặcthù của doanh nghiệp quốc phòng và đảm bảo Tổng công ty hoạt động có hiệu quả.

6- Các đơn vị thành viên tại thời điểmthành lập Tổng công ty gồm:.

a) Hạch toán phụ thuộc

+ Công ty Điện thoại cố định Viettel.

+ Công ty Điện thoại di động Viettel.

+ Công ty truyền dẫn Viettel.

+ Công ty Viễn thông Quân đội khu vực I.

+ Công ty Viễn thông Quân đội khu vực II.

+ Công ty Viễn thông Quân đội khu vực III.

b) Hạch toán độc lập:

+ Công ty Internet Viettel.

+ Công ty Bưu chính Viettel.

+ Công ty Khảo sát, thiết kế Viettel.

+ Công ty Xây lắp công trình Viettel.

+ Công ty Thương mại xuất nhập khẩuViettel.

+ Công ty cổ phần Xây dựng Viettel.

c) Sự nghiệp:

+ Trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật vàcông nghệ Viettel.

+ Trung tâm đào tạo Viettel.

+ Câu lạc bộ Thể công - Viettel.

7- Tổ chức và hoạt động của Tổng công tyđược quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định: thành lập Tổng công ty, cácđơn vị thành viên của Tổng công ty; phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động củaTổng công ty; bổ nhiệm các chức danh quản lý Tổng công ty đúng theo quy địnhcủa pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng các cơquan liên quan, Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông Quân đội và Giám đốc Côngty Viễn thông Quân đội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.