ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Về việc bổ sung chỉ tiêu biên chế QLNN cho chi cục quản lý thị trường

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 352/QĐ-BNV ngày 15/2/2005 của Bộ Nội vụ về việc thông báo chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2005;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tài Tờ trình số 87/TT-SNV ngày 11/5/2005.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung chỉ tiêu biên chế QLNN cho Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Thương mại – Du lịch năm 2005 như sau:

Biên chế QLNN: 23 người (tăng 1 người).

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thương mại - Du lịch; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đình Phách