HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 43/HĐBT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 1989

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 43/HĐBT NGÀY 24-4-1989

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ CỦA UỶ BAN HỢP TÁC

KINH TẾ, VĂN HOÁ VỚI LÀO VÀ CĂM-PU-CHIA

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Thực hiện Quyết định số 41/QĐ-TƯ ngày 26-2-1988 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 110-NQ/HĐNN ngày 5-12-1988 của Hội đồng Nhà nước;

Để giải quyết mối quan hệ hợp tác với hai nước bạn phù hợp với việc phân định lại chức năng của các cơ quan Nhà nước ta trong điều kiện hiện nay,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Các nhiệm vụ của Uỷ ban Hợp tác kinh tế, văn hoá với Lào và Cam-pu-chia được giao cho các Bộ theo nguyên tắc việc quan hệ hợp tác với hai nước bạn thuộc chức năng của Bộ, ngành nào thì Bộ, ngành đó chịu trách nhiệm, cụ thể là:

1. Bộ Kinh tế đối ngoại có nhiệm vụ giúp Chính phủ thống nhất quản lý các hoạt động về hợp tác kinh tế với hai nước Lào và Cam-pu-chia theo chức năng của Bộ Kinh tế đối ngoại quy định ở Nghị định số 97-HĐBT ngày 1-6-1988.

2. Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước có nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ quyết định kế hoạch hợp tác và viện trợ giữa nước ta và hai nước bạn, giúp Chính phủ thực hiện việc phối hợp kế hoạch với hai nước bạn.

3. Các việc hợp tác và giúp bạn về văn hoá, đào tạo cán bộ, cử chuyên gia, về dạy nghề, an ninh, quốc phòng, khoa học - kỹ thuật do các Bộ phụ trách ngành có liên quan như Bộ Văn hoá, Đại học - Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, Lao động - Thương binh và xã hội, Quốc phòng, Nội vụ và Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước v.v... chịu trách nhiệm.

Điều 2.- Việc chuyển giao tài liệu, cán bộ, nhân viên và cơ sở vật chất được thực hiện như sau:

a) Về tài liệu, cơ quan nào tiếp nhận công việc gì thì nhận các tài liệu ấy. Những tài liệu có liên quan chung đến nhiều cơ quan thì giao cho Bộ Kinh tế đối ngoại quản lý.

b) Về cán bộ, nhân viên, Bộ Kinh tế đối ngoại tiếp nhận tất cả cán bộ, nhân viên thuộc Uỷ ban Hợp tác kinh tế, văn hoá với Lào và Cam-pu-chia hiện đang công tác ở trong nước và ở hai nước bạn, trừ số cán bộ, nhân viên được điều động sang công tác ở cơ quan khác.

c) Về cơ sở vật chất, nhà cửa. Bộ Kinh tế đối ngoại tiếp nhận tất cả các cơ sở, nhà cửa và tài sản của Uỷ ban Hợp tác kinh tế, văn hoá với Lào và Cam-pu-chia ở trong và ngoài nước, trừ các cơ sở và tài sản sau đây:

- Nhà số 56 Quốc Tử Giám, Uỷ ban Hợp tác kinh tế, văn hoá với Lào và Cam-pu-chia có trách nhiệm thu hồi lại toàn bộ diện tích nhà này giao cho Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư tiếp nhận. Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư sử dụng một phần cho nhu cầu của Uỷ ban, phần còn lại Uỷ ban có trách nhiệm quản lý khi Chính phủ giao cho cơ quan khác có nhu cầu sử dụng.

- Về ô-tô, Bộ Tài chính giao một số cho Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư và Bộ Kinh tế đối ngoại sử dụng. Số còn lại Bộ Tài chính giao cho các cơ quan có nhu cầu sử dụng hoặc thanh lý.

- Đối với những tài sản khác sẽ chuyển giao cho cơ quan có nhu cầu hoặc thanh lý, Bộ Tài chính quyết định việc xử lý.

đ) Việc chuyển giao giữa Uỷ ban Hợp tác kinh tế, văn hoá với Lào và Cam-pu-chia phải được hoàn thành trong quý II năm 1989.

Điều 3.- Quyết định này thay thế Quyết định số 2-HĐBT ngày 9 tháng 1 năm 1989.

Điều 4.- Uỷ ban Hợp tác kinh tế, văn hoá với Lào và Cam-pu- chia, các cơ quan có tên trong điều 1 và điều 2 kể trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng cùng Ban Tổ chúc của Chính phủ chịu trách nhiệm đôn đốc kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt