THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC HỖ TRỢ LƯƠNG THỰC TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO TỈNH ĐIỆN BIÊN
----------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại văn bản số 510/UBND-VX ngày 20 tháng 02 năm 2014, của Bộ Tài chính tại văn bản số 2904/BTC-NSNN ngày 07 tháng 3 năm 2014, ý kiến của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tại văn bản số 688/LĐTBXH-BTXH ngày 12 tháng 3 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 1.351 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Điện Biên để cứu đói cho nhân dân, cụ thể:
- Hỗ trợ cứu đói giáp hạt: 1.135 tấn gạo.

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

- Hỗ trợ cho các hộ dân tái định cư dự án thủy điện Sơn La: 216 tấn gạo.
Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng cho nhân dân cứu đói. Trường hợp tiếp tục khó khăn, Tỉnh báo cáo các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội để đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- CPVP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, KGVX, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?