ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 434/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 12 tháng 3 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH SỐLƯỢNG VÀ MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI CỘNG TÁC VIÊN NGHỀ CÔNG TÁCXÃ HỘI TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân vàỦy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triểnnghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2011/TTLT /BTC-BLĐTBXH, ngày 26/01/2011 của Bộ Tài Chính và Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phíthực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn2010-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụtại Tờ trình số 42/TTr-SNV ngày 25 tháng 01 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định số lượng và mứcphụ cấp hàng tháng đối với cộng tác viên nghề công tác xã hội tạixã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

1. Số lượng

Mỗi xã, phường, thị trấn bố trí 01 cộng tác viênnghề công tác xã hội.

2. Phụ cấp hàng tháng

Cộng tác viên nghề công tác xã hội cấp xãđược hưởng phụ cấp hàng tháng bằng hệ số 1,00 mức lương tối thiểu.

3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện chi phụ cấp hàng thángcủa cộng tác viên nghề công tác xã hội ở cấp xã từ dự toán kinh phí tạiQuyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 01/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh TâyNinh về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án phát triểnnghề công tác xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010-2015, định hướng đếnnăm 2020.

Điều 2.

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hộichủ trì, phối hợp Sở Tài chính, thủ trưởng các sở, ngành có liênquan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã triển khai thực hiện và tổchức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cộng tác viên nghề công tác xã hội.

2. Sở Tài chính căn cứ tình hình ngân sách đểbố trí kinh phí (ngân sách cấp huyện, xã) trong việc chi phụ cấp đảm bảothực hiện Quyết định này.

3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, SởLao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tiêu chuẩn, hình thức tuyển chọn vànhiệm vụ của cộng tác viên nghề công tác xã hội ở cấp xã; tổ chức kiểm tra,thanh tra việc thực hiện chế độ theo quyết định này.

4. Trong quá trình thực hiện, Sở Lao động– Thương binh và Xã hội theo dõi, tổng hợp những phát sinh chưa phùhợp thực tế và thực hiện chế độ, tổng hợp báo cáo hàng năm về sốlượng, chất lượng đội ngũ cộng tác viên nghề công tác xã hội tại xã,phường, thị trấn về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh,Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xãhội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thủ trưởng các sở, ban,ngành có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Thảo