THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 435/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC XUẤT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH THÁI BÌNH PHÒNG,CHỐNG DỊCH BỆNH HẠI LÚA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 768/BNN-BVTV ngày 22 tháng 3 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 09 tấn thuốc Bassa 50EC; 9,5 tấnthuốc Sutin 5 EC và 37,5 tấn Aperlaur 100 WP thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗtrợ cho tỉnh Thái Bình phòng, chống dịch bệnh hại lúa như đề nghị của Bộ tạivăn bản số 768/BNN-BVTV nêu trên.

Việc xuất cấp, tiếp nhận, quảnlý, sử dụng số thuốc bảo vệ thực vật nêu trên thực hiện theo quy định hiệnhành.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng:Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, KTN;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng